Arhiva Contact Despre noi Link-uri
 Teologie
 

 

 

Arhiva
Contact
Despre noi
Colaboratori

Cuprins Publicaţie
NOSTRA AETATE
Apologetica
Teologie
Site-uri Baptiste
Istorie
Pastorala
Articole
Proiectul Betania
Media
Ştiri Internaţionale
Din Presa Română
Poşta Redacţiei

 

 


Pagina de Teologie

 

Omul după chipul lui Dumnezeu

de Iosif Ţon

 

Iosif Ton

Continuăm meditaţia noastră pe baza textului din Coloseni 3:8-14. Esenţa lui este că „omul nou", adică omul unit cu Domnul Isus şi cu Duhul Sfânt, intră imediat în procesul de „înnoire" după chipul lui Dumnezeu (v. 10). Dar Pavel este conştient de faptul că ajuns la acest punct cititorul se va întreba în mod logic: Dar ce înseamnă om după chipul lui Dumnezeu? Cum arată omul acesta? Eu vreau să ştiu încotro merg. Mi-ai spus, în versetele 3:8-9, de ce să mă las, de lucrurile care-l caracterizau pe „omul cel vechi", adică de curvie, necurăţie, patimi, pofte rele, lăcomie, mânie, vrăjmăşie, răutate, vorbire de rău, limbaj vulgar şi minciună. Dar ce pun în locul lor? Cum este şi cum se poartă omul după chipul lui Dumnezeu?

Pavel ştia că aceasta este aşteptarea logică şi, cu siguranţă, s-a întrebat pe sine: De unde ştiu eu cum este Dumnezeu? Am undeva un text prin care Dumnezeu Însuşi se descrie pe Sine? Sigur că am! În Exodul 33:12-19 Moise Îi cere lui Dumnezeu să Se descrie pe Sine şi o face în Exod 34:6-7.

Şi Domnul a trecut pe dinaintea lui şi a strigat: „Domnul, Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare şi milostiv, încet la mânie, plin de bunătate şi credincioşie, care Îşi ţine dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fărădelegea, răzvrătirea şi păcatul, dar nu socoteşte pe cel vinovat drept nevinovat, şi pedepseşte fărădelegea părinţilor în copii şi în copiii copiilor lor până la al treilea şi al patrulea neam!"

Pavel ia această descriere şi o citează în continuarea declaraţiei sale despre înnoirea după chipul lui Dumnezeu în v. 12-14. Dar el face o modificare extrem de semnificativă: el lasă afară din descrierea pe care Şi-o face Dumnezeu cuvintele „încet la mânie". De ce? Fiindcă Dumnezeu Îşi poate controla mânia şi în final şi în mod suprem El Îşi revarsă mânia Lui, provocată de păcatul omenesc, pe însuşi Fiul Său, ceea ce înseamnă că El o ia asupra Lui Însuşi, căci „Dumnezeu era în Cristos împăcând lumea cu Sine" (2 Cor. 5:19). Cu alte cuvinte, mânia lui Dumnezeu se manifestă prin jertfă de Sine!

În opoziţie cu aceasta, „mânia omului nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu" (Iacov 1:20). De aceea, în Col. 3:8 Pavel ne porunceşte: „Lăsaţi-vă de mânie!" Şi imediat ne dă portretul lui Dumnezeu din care a scos mânia şi a înlocuit-o cu smerenia şi blândeţea, pe baza faptului că Isus Însuşi S-a descris pe Sine ca fiind „blând şi smerit cu inima". Prin urmare, portretul lui Dumnezeu din Exod 34:6-7 este combinat cu portretul Fiului lui Dumnezeu din Matei 11:29. Iată portretul care rezultă şi care trebuie să urmărim să fie imprimat şi în noi înşine:

Astfel, deci, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi prea iubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiţi-vă unii pe alţii, şi, dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Cristos, aşa iertaţi-vă şi voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este legătura desăvârşirii.

horizontal rule

Pilde şi Minuni (partea VII)

 de Dr. Benjamin Cocar

 

XIII. SCOPUL MIRACOLELOR

 

Dumnezeu a folosit fapte măreţe, miracolele şi providenţa pentru a revela puterea, natura şi personalitatea Sa.

 

Erickson oferă trei scopuri pentru miracole:

 

a. să glorifice pe Dumnezeu

 

b. să stabilească baza supranaturală a revelaţiei care le ocupă de obicei

 

c. să întâmpine nevoile umane (Erickson, p. 409)

 

Beneficiarii şi observatorii miracolelor biblice răspund în general prin glorificarea lui Dumnezeu.

 

Isus nu a făcut niciodată vreun miracol pentru scopul egoist de a-l afişa. Isus este adesea înfăţişat ca fiind mişcat cu compasiune pentru cei în nevoi, cei cu răni care veneau la El.

 

Ioan scrie în Evanghelia sa că „lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeţi că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, şi crezând, să aveţi viaţa în Numele Lui”, Ioan 20:31.

 

Prin miracole Dumnezeu a dat lumii revelaţia specială verbală în Scriptură, şi revelaţia Sa supremă faptică în Isus Hristos.

 

Miracolele au fost conectate cu economia răscumpărării, o răscumpărare pe care ei o prefigurează şi simbolizează.

 

McClain a văzut miracolele ca o modalitate de pregătire a Împărăţiei Mediatoriale din istoria Vechiului Testament. Stabilirea unei împărăţii a lui Dumnezeu în istoria umană a fost ceva atât de nou şi de important încât era necesar să semnalizeze importanţa sa pe pământ prin intermediul faptelor supranaturale (Alva McClain, The Greatness of the Kingdom, p. 53).

 

Deuteronom 4:34 „Prin semne şi minuni… şi prin mari terori”, Dumnezeu a desemnat toate acestea pentru a duce credinţă în toate partidele implicate, Moise ca lider al împărăţiei Mediatoriale, copiii lui Israel ca naţiune aleasă şi Egiptul şi celelalte naţiuni păgâne.

 

Anunţarea Împărăţiei în Noul Testament era susţinută de lucrări miraculoase. Miracolele au fost remarcabile atât pentru natura cât şi pentru extinderea lor, şi ele au început cu însăşi lucrarea Regelui în Sine, Matei 15:30.

 

Matei 12:28 oferă răspunsul lui Isus cu privire la scopul miracolelor Sale, „Dacă eu scot demoni prin Duhul lui Dumnezeu, atunci Împărăţia lui Dumnezeu a venit la voi”. Marile Lui miracole au fost aşadar autentificarea divină a calităţii Sale de Mesia regal precum şi imanenţa Împărăţiei care a anunţat-o El.

 

XIV. ACCEPTABILITATEA ŞI LIMITĂRILE MIRACOLELOR

 

Revelaţia lui Dumnezeu în faptele Sale a fost accesibilă acelora care le-au văzut, citit despre ele în înregistrarea din scriptură, sau au auzit de ele din tradiţiile orale.

 

Miracolele, precum ar fi despărţirea Mării Roşii, au fost evenimente experimentate în lumea externă de relativ câţiva oameni, deşi impactul a fost simţit mai mult de către egipteni, şi alte naţiuni. Chiar şi mai puţini oameni au observat miracolele divine de vindecare ale lui Isus. Faima Sa a fost răspândită în jurul oraşelor unde El a înfăptuit miracole, însă acest canal al revelaţiei nu a fost accesibil multora, aşa cum a fost şi este şi Biblia astăzi. Miracolele sunt limitate deoarece revelaţia care o duceau cu privire la Dumnezeu erau parţiale.

 

1. Lucrările lui Dumnezeu nu ne spuneam prea multe despre Sine aşa cum ar crede cineva. Miracolele reprezentau canalul cel mai spectacular de revelaţie, însă era cel mai ineficient în termenii realizării în mare din revelaţia lui Dumnezeu.

 

2. Miracolele sunt limitate deoarece ele sunt uşor interpretate greşit. Conform cu Ioan 12:28-29, uni oameni au interpretat greşit însăşi vocea lui Dumnezeu cu un tunet sau vocea unui înger. Oamenii din Listra au interpretat greşit miracolul lui Pavel şi Barnaba ca fiind zei care s-au coborât la ei, Fapte 14:11.

 

3. Fiecare miracol avea nevoie de un interpret infailibil cu o interpretare sau comentariu autoritar divin, altfel sensul faptelor măreţe era pierdut. Simpli oameni din drum nu percepeau transmiterea revelaţiei lui Dumnezeu în miracole. Potopul din Geneza avea nevoie de comentariile din Geneza 6:12 şu. pentru semnificaţie. Dacă n-ar fi fost informaţia din Geneza 9:12-17, importanţa curcubeului ar fi fost pierdută. Acelaşi lucru poate fi spus despre despărţirea Mării Roşii, sau înfrângerea armatei lui Sanherib, 2 Regi 19:35-36; Isaia 37. Tranzacţia infinit de morală a Crucii avea nevoie de apostoli şi profeţii Noului Testament pentru a o explica.

 

4. Miracolele sunt limitate şi pentru că tradiţiile orale au devenit distorsionate şi corupte. O mulţime de povestiri despre „miracolele” lui Isus dinaintea lucrării Sale publice sunt propagate de aşa numitele grupări creştine diferite.

 

sus

Ce este nou?

 

Mapamond Creştin Baptist - ştiri de interes pentru creştinătatea română.

 

Biblia Online - versiunea Dumitru Cornilescu tocmai a fost actualizată la versiunea 1.0! Sunteţi invitaţi să o vedeţi - şi să o folosiţi! Acum într-o nouă interfaţă, cu motor de căutare propriu şi plan de citire a Bibliei într-un an!

 

Grup de Discuţii Apologetică - te poţi abona şi scrie mesaje care să fie dezbătute, discutate în acest grup de către membrii săi.

 

Forum - actualizat şi diversificat, securitate crescută, caracteristici de ultima ora

 

CHAT Creştin! - aici intri dacă vrei să discuţi cu prietenii sau să îţi faci prieteni noi. Teme diverse.

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole la subiectele doctrinare despre:

 
HRISTOLOGIE (doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE (doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE (doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE (doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE (doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE (doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE (doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE (doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE (doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
Newsletter gratuit!

Apasă aici dacă doreşti să primeşti lunar pe email notificări despre apariţia următorului număr al Publicaţiei de Apologetică

 

Cartea de Oaspeţi

Semneaza in Cartea de Oaspeti

Apasă aici pentru a semna sau vizualiza Cartea de Oaspeţi


 Înapoi Înainte
Copyright © 2003-2006 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate