Arhiva Contact Despre noi Link-uri
 Teologie
 

 

 

Arhiva
Contact
Despre noi
Colaboratori

Cuprins Publicaţie
NOSTRA AETATE
Apologetica
Teologie
Site-uri Baptiste
Istorie
Pastorala
Articole
Proiectul Betania
MEDIA
Stiri internationale
Din presa romana
Posta Redactiei

 

 


Pagina de Teologie

 

Elemente esenţiale ale Noului Legământ

de Iosif Ton

Iosif Ton

Prin Vechiul Legământ se înțelege legământul încheiat de Dumnezeu cu poporul Israel la Sinai (Exod 24:1-8). Prin acest legământ, Dumnezeu se obliga să-i ducă pe israeliți în Canaan și acolo să-i binecuvinteze și să-i apere de dușmani.

Poporul Israel a încălcat în mod sistematic acest legământ, până când Dumnezeu îi anunță că nu se mai consideră nici El legat și, în consecință, îl lasă pe Nebucadnețar să le cucerească țara și să-i ducă în robia babiloniană.

Cu ocazia acestui anunț dureros, Dumnezeu anunță însă și faptul că în viitor El va introduce un Nou Legământ:

„Iată vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou.

Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinții lor în ziua când i-am apucat de mână să-i scot din țara Egiptului, legământ pe care l-au călcat, măcar că aveam drepturi de soț asupra lor, zice Domnul.

Ci iată legământul pe care-l voi face cu casa lui Israel, după zilele acelea, zice Domnul: Voi pune legea mea în lăuntrul lor și o voi scrie în inima lor și Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu.

Niciunul nu va mai învăța pe aproapele său, sau pe fratele său, zicând: „Cunoaște pe Domnul!”  Ci toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul, căci le voi ierta nelegiuirea și nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatul lor” (Ieremia 31:31-34)

Această proorocie a împlinit-o Fiul lui Dumnezeu în seara dinainte de răstignire, când a luat un pahar și a zis:

„...acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor”  (Matei 26: 28).           

Dumnezeu spune categoric că noul legământ nu este ca cel vechi, ci este diferit, este nou nu numai în timp, ci nou în esența lui.

În ce constă această noutate? Înainte de a ne uita la elementul de noutate enunțat chiar în textul citat mai cus din Ieremia, este util să ne uităm că în Ieremia Dumnezeu nu se oprește la enunțul acesta, ci mai adaugă și alte informații despre noul legământ.

Iată ce adaugă El în 32:39-40:

„Le voi da o inimă și o cale, ca să se teamă de mine totdeauna, spre fericireea lor și a copiilor lor. Voi încheia cu ei un legământ veșnic că nu mă vă mai întoarce de la ei, ci le voi face bine și le voi pune în inimă frica de Mine, ca ei să nu se depărteze de Mine.

Promisiunea unei inimi noi va reapare într-o proorocie a lui Ezechiel și o vom comenta mai târziu. Acum să ne uităm la o altă promisiune pe care o face Dumnezeu în contextul acesta al noului legământ:

În zilele acelea și în vremile acelea voi face să răsară lui David o Odraslă neprihănită care va înfăptui dreptatea și judecata în țară...

David nu va fi lipsit niciodată de un urmaș care să stea pe scaunul de domnie al casei lui Israel...

Dacă puteți să rupeți legământul Meu cu ziua și legământul Meu cu noaptea, așa încât ziua și noaptea să nu mai fie la vremea lor, atunci se va putea rupe și legământul Meu cu robul Meu David, așa încât să nu mai aibă fii care să domnească pe scaunul lui de domnie...”(Ieremia 33: 15, 17, 20-21). 

Iată acum promisiunea făcută prin Ezechiel:

„Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul Meu în voi și vă voi face să urmați poruncile Mele și să păziți și să împliniți poruncile mele” (Ezechiel 36:26-27).

Să ne amintim că promisiunea aceasta a turnării Duhului Sfânt peste oameni a mai fost făcută de Dumnezeu și prin profetul Ioel:

După aceea, voi turna Duhul Meu peste orice făptură; fiii și fiicele voastre vor prooroci, bătrânii voștri vor visa visuri și tinerii voștri vor vedea vedenii. Chiar și peste robi și peste roabe voi turna Duhul meu în zilele acelea” (Ioel 2: 28-29).

Să căutăm să sistematizăm aceste promisiuni ale lui Dumnezeu făcute în contextul anunțului despre noul legământ. Cea mai extraordinară și mai spectaculară promisiune îi este făcută lui David că un fiu al lui va sta totdeauna pe tronul lui Israel. Dacă ne uităm bine în istorie, promisiunea aceasta nu a fost implinită în cursul celor  trei mii de ani, de când a fost făcută. A doua promisiune este aceea că Dumnezeu va pune Duhul Său în toți oamenii din noul legământ.

Acum, să mergem în Faptele Apostolilor, la capitolul doi, unde ni se relatează evenimentele din Ziua Cincizecimii, și ni se redă discursul apostolullui Petru, care explică aceste evenimente:

„Fiindcă David era prooroc și știa că Dumnezeu îi făgăduise (îi promisese) cu jurământ că va ridica pe unul dintre urmașii săi pe scaunul lui de domnie,

despre învierea lui Cristos a proorocit și a vorbit el când a zis că sufletul lui nu va fi lăsat în locuința morților și trupul lui nu va vedea putrezirea.

Dumnezeu a înviat pe acest Isus și noi suntem martoii Lui.

Și acum, odată ce S-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința (promisiunea) Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți.

Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice: Domnul a zis Domnului meu: Șezi la dreapta mea până ce voi pune pe toți dușmanii Tăi sub picioarele Tale.

știe bine dar toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut Domn și Cristos pe acest Isus pe care L-ați răstignit voi (Faptele apostolilor 2:30-36).

Vedem, așadar, că Dumnezeu a făcut două promisiuni extraordinare – pe Domnul nostru Isus Cristos și pe Duhul Sfânt - și că aceste promisiuni s-au împlinit exact așa cum au fost făcute.

Acum, să mergem la a doua epistolă a lui Petru, și să vedem cum explică el aceste două promisiuni speciale ale lui Dumnezeu:

„Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot (ce ne trebuie) în ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea Celui ce ne-a chemat prin slava și prin puterea Lui,

prin care El ne-a dat făgăduințele (promisiunile) Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași ai firii dumnezeiești(2 Petru 1: 3-4).

Noi știm deja că promisiunile Lui nespus de mari și scumpe” (spus mai pregnant, promisiunile lui inexprimabil de mari și inestimabil de prețioase) sunt Însuși Fiul Său și Însuși Duhul lui Dumnezeu! Și lucrul acesta este atât de real încât atunci când Fiul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu sunt în noi, natura lui Dumnezeu este în noi, și astfel noi suntem în atingere cu natura lui Dumnezeu, suntem părtași la natura lui Dumnezeu.

 Domnul Isus Însuși a fost cel care a definit acest fenomen drept naștere din nou (Ioan 3: 3-8), sau, cum o numește apostolul Ioan în introducerea Evangheliei sale, naștere din Dumnezeu (Ioan 1:11-13). Tot apostolul Ioan ne mai spune că cel născut din Dumnezeu are în sine sămânța lui Dumnezeu (1 Ioan 3: 10).

Acesta este cel mai extraordinar fenomen din istoria umană! El  a fost anunțat de Dumnezeu când a anunțat noul legământ și el a început să se întâmple de la venirea Domnului Isus și a Duhului Sfânt și de la introducerea prin Ei a noului legământ.

Fiindcă este un fenomen atât de extraordinar și fiindcă el ne privește direct, trebuie să facem efortul intelectual și spiritual de a-l înțelege, de a-i pătrunde toate adâncurile și de a-i cuprinde toate dimensiunile.

Să ne întoarcem, deci, la Ieremia și la Ezechiel și să vedem celelalte promisiuni făcute de Dumnezeu în legătură cu noul legământ.

Iată promisiunea esențăală, scrisă de Ieremia:

„Voi pune Legea Mea în lăuntrul lor, o voi scrie în inima Lor” (Ieremia 31:33).

Când cei șaptezeci de învățați evrei au tradus Vechiul Testament în limba greacă (așa numita Septuaginta, făcută pe la aproximativ 250 înainte de Cristos), ei au tradus lăuntrul cu  mintea . În Epistola către Evrei se citează din Septuaginta și iată atunci cum sună promisiunea lui Dumnezeu:

„Dar iată legământul pe care-l voi face cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul: voi pune legile mele  în mintea lor și le voi scrie în inimile lor” (Evrei 8: 10). Repetat astfel:

„Iată legământul pe care-l voi face cu ei după acele zile, zice Domnul: voi pune legile Mele în inimile lor și le voi scrie în mintea lor” (Evrei 10:16).

În Ezechiel, promisiunea unei inimi noi este combinată cu promisiunea punerii Duhului Sfânt în noi:

„Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou; voi scoate din voi inima de piatră și vă voi da o inimă de carne.

Voi pune Duhul Meu în voi și vă voi face să urmați poruncile Mele și să păziți și să împliniți legile Mele” (Ezechiel 36: 26-27)

Apostolul Pavel păstrează legătura aceasta dintre inima nouă și Duhul Sfânt în felul următor:

„Voi sunteți arătați a fi epistola lui Cristos, scrisă de noi, ca slujitori ai Lui, nu cu cerneală ci cu Duhul Dumnezeului celui viu; nu pe niște table de piatră, ci pe niște table care sunt inimi de carne...

Destoinicia noastră vine de la Dumnezeu, care ne-a făcut să fim slujitori ai unui legământ nou, nu al literei, ci al Duhului, căci litera omoară, dar Duhul dă viață”  (2 Corinteni 3; 3, 5-6).

Pentru apostolul Pavel schimbarea survenită este atât de radicală încât el vorbește despre un om vechi și despre un om nou:

„Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât  v-ați dezbrăcat de omul cel vechi, cu faptele lui, și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință, după chipul Celui ce l-a făcut”  (Coloseni 3: 9-10).

Mai mult, el folosește pentru această radicală schimbare termenul de făptură nouă, care în original este o nouă creație:

„Căci dacă este cineva în Cristos, este o făptură (ktisiscreație) nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate s-au făcut noi”  (2 Corinteni 5:17).

Schimbările care se produc în cel ce, prin Cristos și prin Duhul Sfânt, intră în noul legământ nu ar putea fi descrise prin cuvinte mai mari decât cele folosite în textele de mai sus. Noi trebuie să le luăm așa cum sunt și să nu încercăm să le diminuăm  conținutul și forța prin interpretări metaforice care să le golească de conținut (lucru pe care îl fac mulți trologi evanghelici).

Mai de grabă, dacă spunem că credem că Biblia este Cuvântul inspirat și fără greșeală al lui Dumnezeu, trebuie să ne întrebăm dacă în noi există aceste schimbări, sau nu există? Și dacă nu le putem detecta în noi, trebuie să ne întrebăm dacă nu cumva (logica textelor ne-o impune!)   noi nu suntem în noul legământ, adică nu suntem una cu Cristos, Duhul Sfânt nu locuiește în noi, noi nu suntem născuți din Dumnezeu, poruncile Lui nu sunt scrise in mintea și în inima noastră, noi nu ne-am dezbrăcat de omul c el vechi și nu ne-am îmbrăcat în omul cel nou și nu suntem o nouă creație!

Fiindcă noul legământ este scris în inimă și în minte, trebuie să vedem cum se schimbă acestea prin unirea cu Domnul isus și cu Duhul Sfânt.

Domnul Isus spune despre centralitatea inimii:

Căci din lăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, adulterurile, curviile, uciderile, furturile, lăcomiile vicleniile, înșelăciunile, faptele rușinoase, ochiul rău, blasfemia, trufia, nebunia. Toate aceste lucruri ies din lăuntru și spurcă pe om” (Marcu 7:21-23).

Vă mărturisesc că până mai zilele trecute mă uitam sceptic la asemenea discuții despre inimă, deoarece consideram acest organ drept o simplă pompă de împins sângele în organism și consideram că totul despre inimă trebuie înțeles metaforic și că toată atenția noastră trebuie să fie îndreptată spre minte. Dar cine oare nu gândea ca mine în epoca modernă?

Ei bine, zilele trecute am citit cu mare interes o carte apărută recent, întitulată Kingdom Triangle (Triunghiul Împărăției) cu subltilul  Recover the Christian Mind, Renovate de Soul, Restore the Spirits Power (Să recâștigăm gândirea creștină, să renovăm sufletul, să restaurăm puterea Duhului), scrisă de J.P. Moreland, unul dintre cei mai buni filosofi evanghelici de astăzi. În această carte, printre altele, Moreland ne aduce următoarea știre din lumea științăfică:

„Interesant, un curent de gândire științific pornit de la descoperiri recente aruncă lumină asupra învățăturii biblice despre miezul unei persoane și despre relația acestuia cu organul inimii. Neurologii au descoperit că inima are propriul ei sistem nervos pe care îl numesc creierul din inimă. Într-un sens literal inima gândește pentru sine. Aproximativ patruzeci de mii de neuroni se află în inimă, un număr de neuroni egal cu cel aflat în cteva subregiuni importante din creier.

Inima trimite semnale la diferite părți din creier, inclusiv la amigdală (un grup de neuroni din lobii temporali ai creierului care se ocupă cu procesarea reacțiilor emoționale și cu memorizarea lor). Amigdala este specializată în memoria emoțiilor puternice și ea este folosită de suflet pentru a procesa informația pentru semnificația ei emoțională. Influențând amigdala și alte regiuni din creier, savanții cred că bătăile inimii nu sunt numai niște zvâcniri mecanice ale unei pompe harnice, ci sunt un limbaj inteligent care influențează semnificativ  modul în care percepem lumea și în care reacționăm la lume. Unii savanți vorbesc de inteligența inimii, un șuvoi inteligent de conștiință și de percepție, un izvor intuitiv de înțelepciune și de înțelegere clară care îmbrățișează atât  inteligența mintală cât și cea emoțională.

Vorbind în termeni biblici, sufletul este persoana, dar sufletul are două facultăți, una de cunoaștere intelectuală și alta de percepție intuitivă, și fiecare dintre acestea este asociată cu o altă parte a trupului:  respectiv creierul și inima.  Astfel creierul și inima lucrează împreună ca să ne modeleze gândurile, emoțiile, stările și atitudinile. Dat fiind faptul că o persoană este un singur sine, nu două, cu un singur suflet, este evident că eu, sufletul, folosește și mintea (asociată cu creierul) și miezul intuitiv cel mai profund (asociat cu organul inimii) ca să gândească, să vadă și să simtă despre lume (pag. 159-160).

În eseul următor ne vom ocupa de omul bun și de omul rău, inima bună și inima rea, în învățătura Domnului Isus.

horizontal rule

sus

Ce este nou?

 

Mapamond Creştin Baptist - ştiri de interes pentru creştinătatea română.

 

Biblia Online - versiunea Dumitru Cornilescu tocmai a fost actualizată la versiunea 1.0! Sunteţi invitaţi să o vedeţi - şi să o folosiţi! Acum într-o nouă interfaţă, cu motor de căutare propriu şi plan de citire a Bibliei într-un an!

 

Grup de Discuţii Apologetică - te poţi abona şi scrie mesaje care să fie dezbătute, discutate în acest grup de către membrii săi.

 

Forum - actualizat şi diversificat, securitate crescută, caracteristici de ultima ora

 

CHAT Creştin! - aici intri dacă vrei să discuţi cu prietenii sau să îţi faci prieteni noi. Teme diverse.

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole la subiectele doctrinare despre:

 
HRISTOLOGIE (doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE (doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE (doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE (doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE (doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE (doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE (doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE (doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE (doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
Newsletter gratuit!

Apasă aici dacă doreşti să primeşti lunar pe email notificări despre apariţia următorului număr al Publicaţiei de Apologetică

 

Cartea de Oaspeţi

Semneaza in Cartea de Oaspeti

Apasă aici pentru a semna sau vizualiza Cartea de Oaspeţi


 Înapoi Înainte 
Copyright © 2003-2006 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate