Arhiva Contact Despre noi Link-uri
 Teologie
 

 

 

Iulie 2006
Caută în site
Colaboratori

Cuprins Publicaţie
NOSTRA AETATE
Apologetică
Teologie
Istorie
Pastorală
Cartea Creştină
Eseuri Creştine
Umor
Proiectul Betania
Mărturisiri
Pagina Femeii
Mass-Media
Ştiri
Lectură Creştină
Poşta Redacţiei

 


Pagina de Teologie

 

 

Dr. Benjamin Cocar

Pagina de Teologie este realizată de

 

Dr. Bejamin Cocar,

Profesor Asistent de Biblie şi Teologie la Luther Rice Seminary, Georgia, USA

 

Pastor al Bisericii Baptiste Eben-Ezer

horizontal rule

Site-ul Bisericii Baptiste Eben-Ezer, unde Dr. Bejamin Cocar slujeşte ca pastor, pune la dispoziţia frăţietăţii meditaţii zilnice, care pot fi citite mergând direct la site-ul bisericii, sau prin site-ul Publicaţiei Baptiste de Apologetică.

 

Pentru cei care au posibilitatea să asculte predici, oferim frăţietăţii predicile fratelui Dr. Bejamin Cocar, care pot fi găsite pe site-ul Bisericii Baptiste Eben-Ezer.

 

Orice comentariu poate fi trimis la adresa:
apologetics@voxdeibaptist.org

 

Biserica Eben-Ezer

 

Începând cu luna decembrie 2005, vă prezentăm o altă temă la pagina de Teologie, cursul Romani predat de Dr. Benjamin Cocar la William Tyndale College in iarna anului 2000. Cursul de faţă este o analiză exegetică a cărţii Romani cu accent pe înţelegerea metodei lui Pavel de dezvoltare a subiectului cheie a neprihănirii lui Dumnezeu aşa cum se desprinde din tratarea sa a omului pierdut, naţiunea Israelului, şi creştinul. Atenţie specială se acordă unei înţelegeri a naturii vieţii victorioase a creştinului aşa cum apare în scrisoarea lui Pavel către biserica din Roma.

horizontal rule

ROMANI

 

VIII. EPILOG 15:14-16:27

 

Marele Apostol al neamurilor este aproape de a conclude marea scrisoare teologică scrisă vreodată. El a prezentat bisericii creştine din Roma marile învăţături ale credinţei.

 

Pavel a prezentat înaintea noastră imaginea întunecată a condamnării, marea imagine a justificării doar prin credinţă, ne-a purtat în mijlocul bătăliei intense pentru sfinţire, şi ne-a dus în locurile cereşti de glorificare. El a mers cu noi pe urmele dedicării, şi ne-a învăţat să trăim printre membrii familiei, printre vecini, duşmanii noştri, şi printre fraţii cei slabi dintre ai noştri, sau cei tari. Acum el va conclude această mare epistolă. El vrea să ajungă la Ierusalim, şi de acolo să plece în Spania spre Roma. Care sunt lucrurile pe care vrea să le scrie înainte de a-şi conclude scrisoarea sa?

14. În ce vă priveşte pe voi, fraţilor, eu însumi sunt încredinţat că sunteţi plini de bunătate, plini şi de orice fel de cunoştinţă şi astfel sunteţi în stare să vă sfătuiţi unii pe alţii.

15. Totuşi, ici colea v-am scris mai cu îndrăzneală, ca să vă aduc din nou aminte de lucrurile acestea, în puterea harului pe care mi l-a dat Dumnezeu,

16. ca să fiu slujitorul lui Isus Hristos între Neamuri. Eu îmi împlinesc cu scumpătate slujba Evangheliei lui Dumnezeu, pentru ca Neamurile să-I fie o jertfă bine primită, sfinţită de Duhul Sfânt.

17. Eu, deci, mă pot lăuda în Isus Hristos, în slujirea lui Dumnezeu.

18. Căci n-aş îndrăzni să pomenesc nici un lucru pe care să nu-l fi făcut Hristos prin mine, ca să aducă Neamurile la ascultarea de El: fie prin cuvântul meu, fie prin faptele mele,

19. fie prin puterea semnelor şi a minunilor, fie prin puterea Duhului Sfânt. Aşa că, de la Ierusalim şi ţările de primprejur, până la Iliric, am răspândit cu prisosinţă Evanghelia lui Hristos.

20. Şi am căutat să vestesc Evanghelia acolo unde Hristos nu fusese vestit, ca să nu zidesc pe temelia pusă de altul,

21. după cum este scris: „Aceia, cărora nu li se propovăduise despre El, Îl vor vedea şi cei ce n-auziseră de El, Îl vor cunoaşte.”

22. Iată ce m-a împiedicat de multe ori să vin la voi.

23. Dar acum, fiindcă nu mai am nimic care să mă ţină pe aceste meleaguri şi fiindcă de ani de zile doresc fierbinte să vin la voi,

24. nădăjduiesc să vă văd în treacăt, când mă voi duce în Spania şi să fiu însoţit de voi până acolo, după ce îmi voi împlini, măcar în parte, dorinţa de a fi stat la voi.

25. Acum mă duc la Ierusalim să duc nişte ajutoare sfinţilor.

26. Căci cei din Macedonia şi Ahaia au avut bunătatea să facă o strângere de ajutoare pentru săracii dintre sfinţii, care sunt în Ierusalim.

27. Negreşit, au avut bunătatea; dar era şi o datorie faţă de ei; pentru că, dacă Neamurile au avut parte de binecuvântările lor duhovniceşti, este de datoria lor să-i ajute şi ele cu bunurile lor pământeşti.

28. După ce-mi voi împlini, deci, însărcinarea aceasta şi le voi încredinţa aceste daruri, voi pleca în Spania şi voi trece pe la voi.

29. Ştiu că dacă vin la voi, voi veni cu o deplină binecuvântare de la Hristos.

30. Vă îndemn, deci, fraţilor, pentru Domnul nostru Isus Hristos şi pentru dragostea Duhului, să vă luptaţi împreună cu mine, în rugăciunile voastre către Dumnezeu pentru mine,

31. ca să fiu izbăvit de răzvrătiţii din Iudea şi pentru ca slujba pe care o am pentru Ierusalim, să fie bine primită de sfinţi;

32. şi astfel să ajung la voi cu bucurie, cu voia lui Dumnezeu şi să mă răcoresc puţin în mijlocul vostru.

33. Dumnezeul păcii să fie cu voi cu toţi! Amin.

a. încrederea lui Pavel în biserica din Roma, 15:14-15a

 

b. lucrarea lui Pavel către lumea neamurilor, 15:15b-24

(1) lucrarea lui era prin harul lui Dumnezeu, 15:15b

(2) lucrarea lui era centrată pe Evanghelie, 15:16

(3) lucrarea lui era pentru slava lui Dumnezeu, 15:17

(4) lucrarea lui era prin puterea lui Dumnezeu, 15:18-19

(5) lucrarea lui era conform planului lui Dumnezeu, 15:20-24

 

c. lucrarea neamurilor către evrei, 15:25-33

(1) Pavel merge să slujească sfinţilor de la Ierusalim

(2) Macedonia şi Ahaia au făcut o contribuţiei pentru săracii din Ierusalim

(3) cei care au primit Evanghelia de la evrei s-au simţit obligaţi să-i ajute pe evrei cu banii lor

(4) Pavel avea nevoie de rugăciunile lor ca să fie scăpat de evreii necredincioşi

 

d. salutul final al lui Pavel, 16:1-27

1. Vă dau în grijă pe Fivi, sora noastră, care este diaconiţă (Sau: slujitoare) a Bisericii din Chencrea;

2. s-o primiţi în Domnul, într-un chip vrednic de sfinţi şi s-o ajutaţi în orice ar avea trebuinţă de voi; căci şi ea s-a arătat de ajutor multora şi îndeosebi mie.

3. Spuneţi sănătate Priscilei şi lui Acuila, tovarăşii mei de lucru în Hristos Isus,

4. care şi-au pus capul în joc, ca să-mi scape viaţa. Le mulţumesc nu numai eu, dar şi toate Bisericile ieşite dintre Neamuri.

5. Spuneţi sănătate şi Bisericii care se adună în casa lor. Spuneţi sănătate lui Epenet, preaiubitul meu, care a fost cel dintâi rod al Asiei pentru Hristos.

6. Spuneţi sănătate Mariei, care s-a ostenit mult pentru voi.

7. Spuneţi sănătate lui Andronic şi lui Iunia, rudele mele şi tovarăşii mei de temniţă, care sunt cu vază între apostoli. Ei au venit la Hristos mai înainte de mine chiar.

8. Spuneţi sănătate lui Ampliat, preaiubitul meu în Domnul.

9. Spuneţi sănătate lui Urban, tovarăşul nostru de lucru în Hristos şi lui Stache, preaiubitul meu.

10. Spuneţi sănătate lui Apele, încercatul slujitor al lui Hristos. Spuneţi sănătate celor din casa lui Aristobul.

11. Spuneţi sănătate lui Ierodion, ruda mea. Spuneţi sănătate celor din casa lui Narcis, care sunt ai Domnului.

12. Spuneţi sănătate Trifenei şi Trifosei, care se ostenesc pentru Domnul. Spuneţi sănătate Persidei preaiubite, care s-a ostenit mult pentru Domnul.

13. Spuneţi sănătate lui Ruf, cel ales în Domnul şi mamei lui, care s-a arătat şi mama mea.

14. Spuneţi sănătate lui Asincrit, lui Flegon, lui Hermes, lui Patroba, lui Herma şi fraţilor care sunt împreună cu ei.

15. Spuneţi sănătate lui Filolog şi Iuliei, lui Nereu şi surorii lui, lui Olimpa şi tuturor sfinţilor care sunt împreună cu ei.

16. Spuneţi-vă sănătate unii altora cu o sărutare Sfântă. Toate Bisericile lui Hristos vă trimit Sănătate.

17. Vă îndemn, fraţilor, să vă feriţi de cei ce fac dezbinări şi tulburare împotriva învăţăturii pe care aţi primit-o. Depărtaţi-vă de ei.

18. Căci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, Domnul nostru, ci pântecelui lor; şi, prin vorbiri dulci şi amăgitoare, ei înşeală inimile celor lesne crezători.

19. cât despre voi, ascultarea voastră este cunoscută de toţi. Mă bucur, deci, de voi şi doresc să fiţi înţelepţi în ce priveşte binele şi proşti în ce priveşte răul.

20. Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre. Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi! Amin.

21. Timotei, tovarăşul meu de lucru, vă trimite sănătate; tot aşa şi Luciu, Iason şi Sosipater, rudele mele.

22. Vă trimit sănătate în Domnul eu, Terţiu, care am scris epistola aceasta.

23. Gaiu, gazda mea şi a întregii Biserici, vă trimite sănătate. Erast, vistiernicul cetăţii, vă trimite sănătate; tot aşa şi fratele Cuart.

24. Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi cu toţi! Amin.

25. Iar Aceluia care poate să vă întărească, după Evanghelia mea şi propovăduirea lui Isus Hristos, potrivit cu descoperirea tainei, care a fost ţinută ascunsă timp de veacuri,

26. dar a fost arătată acum prin scrierile prorocilor, şi, prin porunca Dumnezeului celui veşnic, a fost adusă la cunoştinţa tuturor Neamurilor, ca să asculte de credinţă,

27. a lui Dumnezeu, care singur este înţelept, să fie slava, prin Isus Hristos, în vecii vecilor! Amin.

 (1)            lăudarea lui Fivi, 16:1-2

-         ea era o servitoare a bisericii din Chencrea, portul Corintului

-         ea vizita Roma, probabil aducând scrisoarea

 (2)           Pavel salută 26 de oameni pe nume şi doi fără nume, precum şi pe mulţi din „bisericile de casă”, 16:3-16

-         dragii lui co-lucrători şi ajutători Priscila şi Acuila; ei şi-au riscat vieţile pentru el, ce cuplu! (Fapte 18:2, 3, 18-19; 1 Corinteni 16:19)

-         toate bisericile sunt mulţumitoare pentru ei

-         Epenet primul convertit în Asia

-         Maria a lucrat din greu pentru voi

-         Andronic şi Iunia, rudele lui Pavel, co-prizonieri, au venit la Hristos înaintea lui Pavel…

-         Ampliat, Urban, Stache, Apele, preaiubiţi, tovarăşi de lucru, dragi prieteni, aprobaţi în Hristos

-         casa lui Aristobul, nepotul lui Irod cel Mare, fratele lui Agripa I? (Cranfield)

-         Ierodion, ruda lui Pavel, suport pentru cei de mai sus

-         casa lui Narcis, cei în Domnul

-         Trifena, Trifosa, Persida, buni lucrători

-         Ruf, ales de Domnul, şi mama sa, ea a fost o mamă pentru Pavel! (Marcu 15:21)

-         Asincrit, Flegon, Hermes, Patroba, Herma şi fraţilor care sunt împreună cu ei

-         Filolog şi Iulia, Nereu şi surorii lui, lui Olimpa, şi congregaţia lor

 

Pavel ştia mulţi creştini în Roma, şi aceasta face scrisoarea să fie foarte personală prin a menţiona pe câţiva dintre ei pe nume. Ce om mare a lui Dumnezeu. A călătorit în tot Imperiul Roman, a întâlnit numeroşi creştini, şi totuşi putea să mai numească un număr bun de fraţi din Roma. Noi suntem familia lui Dumnezeu, şi ce mai familie!

 

(3)            fiţi atenţi la cei care cauzează divizii, 16:17-20

 

(4)            salutării companiilor lui Pavel, 16:21-23

-         Timotei

-         Lucius, Iason, Sosipater

-         Terţiu, secretarul lui Pavel

-         Gaiu, gazda lui Pavel

-         biserica din Corint

-         Erast, director din Corint al lucrărilor publice

-         Cuart

 

(5)            Doxologie, 16:25-27

Versetul 24 probabil că nu este parte din textul original.

Autorităţile occidentale îl au aici în loc de a-l avea în 16:20b. Câteva autorităţi au binecuvântarea de la finalul doxologiei, după v. 27. Cea mai plauzibilă poziţie este la finalul versetului 20, verset care conclude nota personală a lui Pavel.

sus

horizontal rule

Ce este nou?

CHAT Creştin! Aici poţi să vorbeşti online pe teme de Apologetică, Teologie sau să îţi faci prieteni noi. Tot ce trebuie să faci e să intri cu un user (de preferinţă numele tău mic) apăsând aici.

 

FORUM de discuţii pe teme Teologice, Apologetice şi discuţii libere!

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe paginile fiecărui subiect de studiu găsiţi o serie de articole de interes.

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole noi la subiectele doctrinare despre:
 
HRISTOLOGIE
(doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE
(doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE
(doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE(doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE
(doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE
(doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE
(doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE
(doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE
(doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
 
Apasă pe titluri pentru a accesa paginile cu aceste subiecte
Newsletter gratuit!

Apasă aici dacă doreşti să primeşti lunar pe email notificări despre apariţia următorului număr al Publicaţiei de Apologetică

 

Cartea de Oaspeţi

Apasă aici dacă doreşti să semnezi sau să citeşti Cartea noastră de Oaspeţi.


 Înapoi Înainte 
Copyright © 2003-2006 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate