Hartă Site Contact Despre noi FORUM
 Teologie
 

Ianuarie 2006
Arhiva editurii
Caută în site

Cuprins Publicaţie
NOSTRA AETATE
Apologetică
Teologie
Istorie
Pastorală
Cartea Creştină
Eseuri Creştine
Pagina de Umor
Mărturisiri
Proiectul Betania
Mass-Media
Ştiri
POŞTA REDACŢIEI

Colaboratorii

 


Pagina de Teologie

 

Dr. Benjamin Cocar

Pagina de Teologie este realizată de

 

Dr. Bejamin Cocar,

Profesor Asistent de Biblie şi Teologie la Luther Rice Seminary, Georgia, USA

 

Pastor al Bisericii Baptiste Eben-Ezer

horizontal rule

Site-ul Bisericii Baptiste Eben-Ezer, unde Dr. Bejamin Cocar slujeşte ca pastor, pune la dispoziţia frăţietăţii meditaţii zilnice, care pot fi citite mergând direct la site-ul bisericii, sau prin site-ul Publicaţiei Baptiste de Apologetică.

 

Pentru cei care au posibilitatea să asculte predici, oferim frăţietăţii predicile fratelui Dr. Bejamin Cocar, care pot fi găsite pe site-ul Bisericii Baptiste Eben-Ezer.

 

Orice comentariu poate fi trimis la adresa:
apologetics@voxdeibaptist.org

 

Biserica Eben-Ezer

 

Începând cu luna decembrie 2005, vă prezentăm o altă temă la pagina de Teologie, cursul Romani predat de Dr. Benjamin Cocar la William Tyndale College in iarna anului 2000. Cursul de faţă este o analiză exegetică a cărţii Romani cu accent pe înţelegerea metodei lui Pavel de dezvoltare a subiectului cheie a neprihănirii lui Dumnezeu aşa cum se desprinde din tratarea sa a omului pierdut, naţiunea Israelului, şi creştinul. Atenţie specială se acordă unei înţelegeri a naturii vieţii victorioase a creştinului aşa cum apare în scrisoarea lui Pavel către biserica din Roma.

horizontal rule

ROMANI

 

II. CONDAMNAREA 1:18-3:20

 

Condamnarea nu este un act de simplă suveranitate. Aceasta este un act al dreptăţii lui Dumnezeu bazat pe sfinţenia Sa, executat prin mânia Sa împotriva vinii meritată a celui condamnat.

 

Oricine a pierdut un fel de obligaţie sau favoare din partea lui Dumnezeu datorită păcatului persoanei în Adam în mod fundamental, şi datorită păcatului său personal.

 

A. Păcătosul raţional / păgânul 1:18-32

18. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu şi împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor, care înăbuşe adevărul în nelegiuirea lor.

19. Fiindcă ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu.

20. În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui, se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot dezvinovăţi;

21. fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit; ci s-au dedat la gândiri deşarte, şi inima lor fără pricepere s-a întunecat.

22. S-au fălit că sunt înţelepţi, şi au înnebunit;

23. şi au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare şi târâtoare.

24. De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăţiei, să urmeze poftele inimilor lor; aşa că îşi necinstesc singuri trupurile;

25. căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu, şi au slujit şi s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci! Amin.

26. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase; căci femeile lor au schimbat întrebuinţarea firească a lor într-una care este împotriva firii;

27. tot astfel şi bărbaţii, au părăsit întrebuinţarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alţii, au săvârşit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase, şi au primit în ei înşişi plata cuvenită pentru rătăcirea lor.

28. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite.

29. Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate; plini de pizmă, de ucidere, de ceartă, de înşelăciune, de porniri răutăcioase; sunt şoptitori,

30. bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufaşi, lăudăroşi, născocitori de rele, neascultători de părinţi,

31. fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecaţi, fără milă.

32. Şi, măcar că ştiu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri, sunt vrednici de moarte, totuşi, ei nu numai că le fac, dar şi găsesc de buni pe cei ce le fac.

Lumea întreagă are nevoie de neprihănirea lui Dumnezeu şi Pavel a explicat această nevoie pas cu pas. Nu este nici o diferenţă între vina omului; toţi sunt vinovaţi, Romani 3:23. Dar există tipuri diferite de păcătoşi.

 

Primul tip este cel raţional. Mulţi cred că această secţiune se referă exclusiv la neamuri, lumea păgână. Pavel nu foloseşte cuvântul „neamuri” sau „greci”. Lista de păcate este specifică lumii păgâne şi este adevărat că Pavel are pe neamuri în minte, dar secţiunea nu este exclusiv destinată neamurilor.

 

Mânia lui Dumnezeu este revelată, nu în Evanghelie, ci în faptele experienţei umane. Păcătosul raţional primeşte pedeapsa lui Dumnezeu pentru că:

 

a. el a suprimat vocea conştiinţei, v. 18

- prin răutatea sa

- ceea ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu

 

b. el a suprimat vocea creaţiei, v. 19-20

- puterea veşnică a lui Dumnezeu

- natura divină a lui Dumnezeu

 

Şase feluri în care este revelată mânia lui Dumnezeu

(1)            Ei nu l-au slăvit ca Dumnezeu (v. 21)

(2)            Ei nu sunt mulţumitori (v. 21)

(3)            Ei au devenit inutili în gândirea lor (v. 21)

(4)            Ei permit inimilor lor nebune să fie întunecate (v. 21)

(5)            Ei se dau drept înţelepţi (v. 22)

(6)            Ei devin nebuni (v. 22)

(7)            Ei practică idolatria (v. 23)

 

1.     Cunoştinţa despre Dumnezeu pierdută, v. 21

2.     Ei devin nebuni, v. 22

3.     Ei devin idolatrii, v. 23

4.     Dumnezeu a renunţat la ei, v. 24-25

5.     Ei au devenit pervertiţi din punct de vedere moral, v. 26-27

6.     Ei au devenit pervertiţi din punct de vedere mintal, v. 28-32

 

B. Păcătosul moralist / reformat / ipocrit 2:1-16  

1. Aşa dar, omule, oricine ai fi tu, care, judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi; căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur; fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.

2. Ştim, în adevăr, că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârşesc astfel de lucruri, este potrivită cu adevărul.

3. Şi crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârşesc astfel de lucruri şi pe care le faci şi tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu?

4. Sau dispreţuieşti tu bogăţiile bunătăţii, îngăduinţei şi îndelungii Lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăinţă?

5. Dar, cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îţi aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei şi a arătării dreptei judecăţi a lui Dumnezeu,

6. care va răsplăti fiecăruia după faptele lui.

7. Şi anume, va da viaţa veşnică celor ce, prin stăruinţa în bine, caută slava, cinstea şi nemurirea;

8. şi va da mânie şi urgie celor ce, din duh de gâlceavă, se împotrivesc adevărului şi ascultă de nelegiuire.

9. Necaz şi strâmtorare va veni peste orice suflet omenesc care face răul: întâi peste Iudeu, apoi peste Grec.

10. Slavă, cinste şi pace va veni însă peste oricine face binele: întâi peste Iudeu, apoi peste Grec.

11. Căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere faţa omului.

12. Toţi cei ce au păcătuit fără lege, vor pieri fără lege; şi toţi cei ce au păcătuit având lege, vor fi judecaţi după lege.

13. Pentru că nu cei ce aud Legea, sunt neprihăniţi înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea aceasta, vor fi socotiţi neprihăniţi.

14. Când Neamurile, cu toate că n-au lege, fac din fire lucrurile Legii, prin aceasta ei, care n-au o lege, îşi sunt singuri lege;

15. şi ei dovedesc că lucrarea Legii este scrisă în inimile lor; fiindcă despre lucrarea aceasta mărturiseşte cugetul lor şi gândurile lor, care sau se învinovăţesc sau se dezvinovăţesc între ele.

16. Şi faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca, prin Isus Hristos, lucrurile ascunse ale oamenilor.

Din nou, este destul de clar la ce grup se adresează această secţiune. Unii o iau ca şi când s-ar referi la cei mai superiori din punct de vedere moral dintre neamuri. Cranfield consideră că se adresează evreilor. Pavel se adresează unui alt grup, un alt fel de păcătos, nu neapărat o altă naţionalitate. În privinţa păcătosului raţional, acesta poate fi dintre neamuri cât şi dintre evrei. În această secţiune păcătosul reformat poate fi din ambele grupări, neamuri şi evrei.

 

Păcătosul reformat cred că:

1. Dumnezeu există, 2:3

2. Că Dumnezeu îi va judeca pe cei din Romani 1:18-32, 2:1-2

3. Va scăpa de judecată bazat pe bunătatea sa, 2:3

 

Judecata păcătosului reformat:

1. Conform adevărului, 2:2

2. Conform faptelor sale, 2:6-10

3. Conform valorii sale, 2:11-16

          a. Judecata lui Dumnezeu este imparţial de perfectă, 2:11-15

          b. Judecata lui Dumnezeu este devastatoare, 2:16

 

C. Păcătosul religios / evreu 2:17-3:8

 

Aici pentru prima dată se indică faptul că se face adresarea către evreul tipic. Persoana către care se adresează se bazează pe un sistem religios, şi evreii aveau un sistem religios definit. Şi acesta era un sistem bun. Păcătosul religios nu nega existenţa lui Dumnezeu drept păcătos raţional, şi nici nu se aşteaptă să scape de judecata lui Dumnezeu. El crede că prin lucrările legii poate fi justificat.

 

a. Ortodoxia religioasă examinată

17. Tu, care te numeşti Iudeu, care te rezemi pe o Lege, care te lauzi cu Dumnezeul tău,

18. care cunoşti voia Lui, care ştii să faci deosebire între lucruri, pentru că eşti învăţat de Lege;

19. tu, care te măguleşti că eşti călăuza orbilor, lumina celor ce sunt în întuneric,

20. povăţuitorul celor fără minte, învăţătorul celor neştiutori, pentru că în lege ai dreptarul cunoştinţei depline şi al adevărului;

21. tu deci, care înveţi pe alţii, pe tine însuţi nu te înveţi? Tu, care propovăduieşti: „Să nu furi” furi?

22. Tu care zici: „Să nu preacurveşti” preacurveşti? Tu, căruia ţi-e scârbă de idoli, le jefuieşti templele?

23. Tu, care te făleşti cu Legea, necinsteşti pe Dumnezeu prin călcarea acestei Legi?

24. Căci „din pricina voastră este hulit Numele lui Dumnezeu între Neamuri” după cum este scris.

25. Tăierea împrejur, negreşit, este de folos, dacă împlineşti Legea; dar dacă tu calci Legea, tăierea ta împrejur ajunge netăiere împrejur.

26. Dacă deci, cel netăiat împrejur păzeşte poruncile Legii, netăierea lui împrejur nu i se va socoti ea ca o tăiere împrejur?

27. Cel netăiat împrejur din naştere, care împlineşte Legea, nu te va osândi el pe tine, care o calci, cu toate că ai slova Legii şi tăierea împrejur?

28. Iudeu nu este acela care se arată pe dinafară că este Iudeu; şi tăiere împrejur nu este aceea care este pe dinafară, în carne.

29. Ci Iudeu este acela care este Iudeu înăuntru; şi tăiere împrejur este aceea a inimii, în duh, nu în slovă; un astfel de Iudeu îşi scoate lauda nu de la oameni, ci de la Dumnezeu.

- accesul unei persoane faţă de adevăr, 2:17-20

- responsabilitatea unei persoane faţă de adevăr, 2:21-24

 

b. Ritualurile religioase examinate, 2:25-29

- valoarea limitată a ritualurilor, 2:25-27

- valoarea fără limită a realităţii, 2:28-29

 

c. Gândirea păcătosului religios, 3:1-8

1.Care este, deci, întâietatea Iudeului sau care este folosul tăierii împrejur?

2. Oricum, sunt mari. Şi mai întâi de toate, prin faptul că lor le-au fost încredinţate cuvintele lui Dumnezeu.

3. Şi ce are a face dacă unii n-au crezut? Necredinţa lor va nimici ea credincioşia lui Dumnezeu?

4. Nicidecum! Dimpotrivă, Dumnezeu să fie găsit adevărat şi toţi oamenii să fie găsiţi mincinoşi, după cum este scris: „Ca să fii găsit neprihănit în cuvintele Tale şi să ieşi biruitor când vei fi judecat.”

5. Dar, dacă nelegiuirea noastră pune în lumină neprihănirea lui Dumnezeu, ce vom zice? Nu cumva Dumnezeu este nedrept când Îşi dezlănţuie mânia? Vorbesc în felul omului.

6. Nicidecum! Pentru că, altfel, cum va judeca Dumnezeu lumea?

7. Şi dacă, prin minciuna mea, adevărul lui Dumnezeu străluceşte şi mai mult spre slava Lui, de ce mai sunt eu însumi judecat ca păcătos?

8. Şi de ce să nu facem răul ca să vină bine din el, cum pretind unii, care ne vorbesc de rău, că spunem noi? Osânda acestor oameni este dreaptă.

- două întrebări, 3:1

a. care este avantajul de a fi un evreu?

b. Ce valoare există în circumcizie?

 

- răspunsul

 

d. Întreaga lume este vinovată, 3:9-20

9. Ce urmează atunci? suntem noi mai buni decât ei? Nicidecum. Fiindcă am dovedit că toţi, fie Iudei, fie Greci, sunt sub păcat,

10. după cum este scris: „Nu este nici un om neprihănit, nici unul măcar.

11. Nu este nici unul care să aibă pricepere. Nu este nici unul care să caute cu tot dinadinsul pe Dumnezeu.

12. Toţi s-au abătut şi au ajuns nişte netrebnici. Nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar.

13. Gâtlejul lor este un mormânt deschis; se slujesc de limbile lor ca să înşele; sub buze au venin de aspidă;

14. gura le este plină de blestem şi de amărăciune;

15. au picioarele grabnice să verse sânge;

16. prăpădul şi pustiirea sunt pe drumul lor;

17. nu cunosc calea păcii;

18. frica de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor.”

19. Ştim însă că tot ce spune Legea, spune celor ce sunt sub Lege, pentru ca orice gură să fie astupată şi toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu.

20. Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui, prin faptele Legii, deoarece prin lege vine cunoştinţa deplină a păcatului.

Această secţiune este un sumar al celor trei tipuri de păcătoşi descrişi până acum. Fiecare dintre ei au fost judecaţi şi au fost găsiţi vinovaţi. Acum omenirea în mare este chemată la bara de judecată a lui Dumnezeu pentru a auzi punerea sub acuzare împotriva omenirii. Toţi sunt pierduţi. Nu este nici unul neprihănit. Nici un singur membru din rasa ruinată a lui Adam nu este exceptat; acuzarea este dominantă, comprehensivă şi atotcuprinzătoare.

 

1.     Universalitatea păcatului uman, 3:9-12

  1. aspectul rasial

  2. aspectul religios

 

-         oamenii sunt nelegiuiţi

-         oamenii sunt iraţionali

-         oamenii sunt indiferenţi

-         oamenii sunt nepocăiţi

 

2.     Vina păcatului uman, 3:13-18

  1. vorbirea omului

  2. căile omului

 

3.     Culpabilitatea păcatului uman, 3:19-20

  1. condiţia omului este disperată

  2. cazul omului este disperat

 

continuare în numărul viitor...

sus

horizontal rule

 

 

Ce este nou?

CHAT Creştin! Aici poţi să vorbeşti online pe teme de Apologetică, Teologie sau să îţi faci prieteni noi. Tot ce trebuie să faci e să intri cu un user (de preferinţă numele tău mic) apăsând aici.

 

FORUM de discuţii pe teme Teologice, Apologetice şi discuţii libere! [apasă aici pentru detalii]

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe paginile fiecărui subiect de studiu găsiţi o serie de articole de interes.

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole noi la subiectele doctrinare despre:
 
HRISTOLOGIE
(doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE
(doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE
(doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE(doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE
(doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE
(doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE
(doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE
(doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE
(doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
 
Apasă pe titluri pentru a accesa paginile cu aceste subiecte
Newsletter gratuit!

Apasă aici dacă doreşti să primeşti lunar pe email notificări despre apariţia următorului număr al Publicaţiei de Apologetică

 

Cartea de Oaspeţi

Apasă aici dacă doreşti să semnezi sau să citeşti Cartea noastră de Oaspeţi.

 

Citeşte Biblia online!

Citeşte Biblia Online!


 Înapoi Înainte 
Copyright © 2003 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate