Arhiva Contact Despre noi Link-uri
 Istorie
 

 

 

Arhiva
Contact
Despre noi
Colaboratori

Cuprins Publicaţie
NOSTRA AETATE
Apologetica
Teologie
Site-uri Baptiste
Istorie
Pastorala
Articole
Proiectul Betania
MEDIA
Stiri internationale
Din presa romana
Posta Redactiei

 

 


Pagina de Istorie

 

Adevăr Istoric

Documente şi date din Istoria Bisericii

de Nicolae Moldoveanu

 

2. Nicolae MoldoveanuRUGĂCIUNEA

 

Fără a mai arăta felul de rugăciune şi mulţumire al apostolilor şi creştinilor amintiţi în Noul Testament, dăm mai jos câteva din rugăciunile şi mulţumirile primilor creştini, slujindu-ne şi acestea ca model, pe lângă cele arătate de Sfânta Scriptură, în vechea carte “învăţătura celor doisprezece apostoli”, găsim următoarea rugăciune, cu ocazia Cinei Domnului.

 

Pentru pâine:

“Noi îţi mulţumim, Tatăl nostru, pentru viaţă şi cunoştinţele pe care ni le-ai dăruit nouă prin Isus, Robul Tău. Slavă Ţie în veci ! Cum această pâine frântă a fost răspândită pe munţi, a fost adunată şi s-a făcut una, aşa să se adune şi ecclesia (adunarea) Ta de la toate marginile pământului întru împărăţia Ta, căci a Ta este slava şi puterea prin Isus Hristos în veci!”

 

Pentru pahar:

“Mulţumim Ţie, Tatăl nostru, pentru viţa sfântă David, robul Tău, pe care Tu ai descoperit-o nouă, prin Isus, Robul Tău. Slavă Ţie în veci!”

 

Ca încheiere: “Mulţumim Ţie Părinte Sfânt, pentru Numele Tău cel Sfânt, pentru care Tu ai gătit loc în inima noastră şi pentru cunoştinţa, credinţa şi nemurirea, pe care Tu ni le-ai descoperit nouă prin Isus, Robul Tău! Hrană şi băutură ai dat oamenilor, ca ei să-Ţi mulţumească Ţie. Iar pe noi ne-ai învrednicit de hrană dumnezeiască pentru viaţa pământească prin Fiul Tău. Pomeneşte, Doamne, pe ecclesia (adunarea) Ta, mântuieşte-o de tot răul şi o deşteaptă la iubirea Ta; adun-o din cele patru vânturi în împărăţia Ta, gătită de Tine! Căci a Ta este puterea şi slava în veci. Să vie harul şi să treacă lumea aceasta! Osana Dumnezeului lui David! Cine-i sfânt să se apropie la aceasta, cine nu, să se pocăiască! Maranata! Amin!” (A. P. Lopuhin, Istoria Biblică, voi. 6, pag. 181; Farrar, Primele zile ale creştinismului, vol. 1, pag. 178 -179). Aminul de la urmă îl rostea toată adunarea.

 

Desigur, creştinii nu se roagă numai la Cina Domnului, ci însăşi viaţa lor este o permanentă stare de rugăciune, o neîntreruptă legătură cu Dumnezeu prin rugăciune. Aceasta este de fapt starea creştină normală.

 

Fer. Augustin, (o rugăciune a lui): “Vezi, Tată, priveşte şi vezi şi fie ca sub privirea îndurării Tale să găsesc har bătând la poartă înaintea Ta şi să pătrund tot adâncul cuvintelor Tale. Te rog prin Domnul nostru Isus Hristos, Fiul Tău, Omul cel de-a dreapta Ta, Fiul Omului, pe care L-ai întărit Mijlocitor între Tine şi noi, prin care ne-ai căutat pe noi cei ce nu Te căutam pe Tine; prin Cuvântul Tău, prin care ai făcut toate, între care şi pe mine, zic prin Fiul Tău Unic, prin care ai chemat la înfiere poporul credincioşilor, între care şi pe mine: Te rog prin El, care şade de-a dreapta Ta şi Te roagă pentru noi, întru care sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei. Aceste comori le caut în cărţile Tale.” (Confesiuni, Cartea a XI, II, 3 - 4).

 

Fer. Augustin, face lumină în privinţa rugăciunii la mijlocitorii între om şi Dumnezeu, spunând: “Pe cine aş putea găsi care să mă împace cu Tine? Oare ar trebui să mă rog îngerilor? Cu ce rugăciune? Cu ce taine? Mulţi au încercat aceste lucruri şi au căzut în dorinţa unor curioase viziuni şi au fost demni să aibă iluzii...” (Confesiuni, Cartea a X-a, XLII, 67).

 

Şi continuă: “Dar adevăratul Mijlocitor, pe Care, prin milostivirea Ta cea ascunsă, L-ai arătat şi L-ai trimis oamenilor, pentru ca prin pilda Lui, oamenii să înveţe smerenia, Acel Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni, Omul Isus Hristos, a apărut între păcătoşii muritori şi Nemuritor.” (Confesiuni, Cartea a X-a, XLIII, 68).

 

Tertulian spune: “Adorăm pe Dumnezeu prin Hristos.” (Apologeticum XXI, pag. 118).

 

Sf. Ioan Gură de Aur, având în vedere cele de la Romani 8: 34, scrie: “Deci pentru ce introduceţi pe îngeri mijlocitori? (Dar pe Maica Domnului şi pe toţi sfinţii? n.n.) (Col. Omil. 4, pag. 48).

 

Sf. Ioan Gură de Aur. “La Dumnezeu nu e aşa, căci de El poţi să te rogi fără mijlocitori; fără bani, fără cheltuială, El îţi împlineşte rugămintea. E de ajuns să-L chemi în inima ta, să-I aduci lacrimi şi El îndată vine de-L poţi aduce lângă tine...” (Predici despre pocăinţă, Predica a IV-a, pag. 38, trad. Şt. Bezdechi, Sibiu 1938).

 

Sf. Ioan Gură de Aur. Să ne supunem, dar, şi să nu ne rugăm de fală, nici împotriva duşmanilor şi nici să nu-L învăţăm pe Dumnezeu cum să ne ajute...” (Predici despre pocăinţă, Predica a IV-a, pag. 38, trad. Şt Bezdechi, Sibiu 1938).

 

Sf. Ioan Gură de Aur. “Să facem rugăciunile nu prin mişcările corpului, nu cu plecarea capului, ci cu bună dispoziţie sufletească... cu frângere de inimă şi cu lacrimi neprefăcute.” (Citat de Lopuhin în Comentarii la Ev. după Matei, pag. 160, Bucureşti, 1948).

 

Sf. Ioan Gură de Aur. “Dumnezeu nu ţine seama de nici un fel de loc, pentru că El cere doar inimă cucernică.” (Omilia V asupra Anei, 6).

 

Sf. Ioan Gură de Aur, adunând poporul în biserică în fiecare zi, se ruga împreună cu ei şi-i învăţa din Sfânta Scriptură. Iată una din rugăciunile sale la sfârşitul unei predici: “O Doamne, care nu vrei moartea păcătosului, ci îndreptarea şi viaţa lui, îndură-Te şi ne stai în ajutor la scaunul de judecată al Hristosului Tău, ca, prinzând noi curaj, să ajungem în împărăţia cerului, spre slava Ta, căci Ţie Ţi se cade mărirea, împreună cu Fiul Tău unul născut şi cu Duhul Sfânt, acum şi pururea în vecii vecilor. Amin.”

 

Sf. Maxim Mărturisitorul: “În vremea rugăciunii alungă din minte şi înţelesurile simple ale lucrurilor omeneşti şi vederea tuturor celor create, ca nu cumva, încărcat cu închipuire, să cazi de la Cel neasemănat...” (Filocalia, voi. II, pag. 86).

 

Econom P. Vintilescu: “Din a doua jumătate a sec. al II-lea şi până în a doua jumătate a sec. al IV-lea, formula cu care se încheiau rugăciunile creştinilor era: «Slavă Tatălui prin Fiul, în Sfântul Duh».” (Cultul şi ereziile, pag. 65).

După rânduiala cultului ortodox, numai rugăciunile statornicite în scris sunt valabile.

 

Canonul 25 al Sinodului ţinut la Hippo în anul 393 (aprobat de Sinodul al III-lea de la Cartagina din anul 397) prescrie: “Nimeni să nu se servească de formule de rugăciuni străine, dacă nu a luat în această privinţă mai întâi avizul fraţilor competenţi.”

 

În Pidalion, canonul 114, este mai categoric: “Nu trebuie să se întrebuinţeze decât formulare (formule) de rugăciuni examinate de sinod şi strânse odinioară în colecţie de bărbaţi competenţi.” (pr. Petru Vintilescu, Liturghierul explicat, pag. 13 - 14, Ed. Inst. Biblic şi de Misiune Ortodoxă Bucureşti, 1972).

 

Policarp, ucenic al ap. Ioan, a rostit următoarea rugăciune, înainte de a se urca pe rugul unde avea să fie ars: “Părinte al lui Isus Hristos, Fiul Tău binecuvântat şi mult iubit, prin mijlocirea căruia am primit harul de a Te cunoaşte, Dumnezeul îngerilor şi al puterilor cereşti, creatorul drepţilor ce vieţuiesc înaintea Ta, îţi mulţumesc pentru că mi-ai făcut onoarea de a mă pune în această zi şi în această oră în numărul martirilor Tăi şi pentru că-mi dai partea la paharul Fiului Tău, pentru a mă învia în trup şi în suflet la viaţă veşnică. Primeşte-mă astăzi ca jertfă plăcută şi serveşte în mine adevărul făgăduinţelor Tale. Te laud, Te binecuvântez, Te măresc prin Isus Hristos, Fiul Tău care este Preot în veac, prin care şi cu care Ţi se cuvine mărire în toţi vecii în Sfântul Duh, amin !” (Eusebiu de Cezareea, Istoria bisericească, pag. 113).

 

Ceea ce este de remarcat în aceste rugăciuni şi mulţumiri, e că toate se adresează Tatălui prin Domnul Isus. Aşa făceau şi apostolii şi toţi creştinii de la început.

 

Aşa să facem şi noi!

 

Origen: “Dăm mărire lui Dumnezeu după puterea noastră prin Hristos cel împreună slăvit în Sfântul Duh. Ce înseamnă aceasta? O profesiune de subordonare şi arianistă în formulele liturgice ale Bisericii, în primele secole? Desigur că nu. Atunci era obiceiul Bisericii de a adresa Tatălui rugăciunea în Numele Fiului sau prin Fiul, obicei, care îşi urcă originea şi temeiul în Noul Testament... Nu trebuie să pierdem din vedere vârsta, la care se afla Biserica în această epocă dinaintea primului sinod ecumenic (325), când liturghia se prezenta ca un tip uniform. Până acum, singura putere sufletească în convertirea creştinilor şi singura compatibilă religiei fusese credinţa. Ea luase o formă condensată şi sumară în formele cultului.

 

S-au făcut imputări de “subordiţionism” lui Origen lui Dionisie cel Mare, lui Atenagora (+177), lui Teofil (+186), lui Tertulian 220 - 240), lui Lucian (+312). (ec. Petre Vintilescu, Cultul şi ereziile, pag. 42 - 44, Piteşti, 1926).

horizontal rule

sus

Ce este nou?

 

Mapamond Creştin Baptist - ştiri de interes pentru creştinătatea română.

 

Biblia Online - versiunea Dumitru Cornilescu tocmai a fost actualizată la versiunea 1.0! Sunteţi invitaţi să o vedeţi - şi să o folosiţi! Acum într-o nouă interfaţă, cu motor de căutare propriu şi plan de citire a Bibliei într-un an!

 

Grup de Discuţii Apologetică - te poţi abona şi scrie mesaje care să fie dezbătute, discutate în acest grup de către membrii săi.

 

Forum - actualizat şi diversificat, securitate crescută, caracteristici de ultima ora

 

CHAT Creştin! - aici intri dacă vrei să discuţi cu prietenii sau să îţi faci prieteni noi. Teme diverse.

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole la subiectele doctrinare despre:

 
HRISTOLOGIE (doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE (doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE (doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE (doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE (doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE (doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE (doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE (doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE (doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
Newsletter gratuit!

Apasă aici dacă doreşti să primeşti lunar pe email notificări despre apariţia următorului număr al Publicaţiei de Apologetică

 

Cartea de Oaspeţi

Semneaza in Cartea de Oaspeti

Apasă aici pentru a semna sau vizualiza Cartea de Oaspeţi

 Înapoi Înainte 
Copyright © 2003-2006 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate