Arhiva Contact Despre noi Link-uri
 Istorie
 

 

 

Cuprins Publicaţie
Nostra Aetate
Apologetica
Teologie
Marturia Evangheliei
Exegetica
Viaţa Creştină
Istorie
Pastorala
Misiunea Azi
Site-uri Baptiste
Media

 

 


Pagina de Istorie

O succesiune Galeză a Credinţei şi Practicii Baptiste Străvechi

 Dr. Michael N. Ivey

(continuare din numărul anterior)

 

PARTEA TREI: Mărturisiri Istorice de Credinţă

 

Capitolul 14

 

Principiile de Credinţă ale Asociației Sandy Creek

 

Mărturisirea Sandy Creek este cea mai scurtă dintre cele trei documente. Totuşi, concizia sa nu implică lipsa înțelegerii doctrinale de către autorii ei. Scurtimea mărturisirii, împreună cu sosirea ei târzie, vorbeşte către șovăiala Baptiştilor Separați de a fi legați de documente neinspirate. Deşi Asociația Sandy Creek a fost constituită în 1758, a fost cincizeci şi opt de ani înainte ca acești frați să reușească să adopte oficial principiile lor de credinţă. Dar forma nu a fost niciodată punctul lor puternic, în comparație cu substanța sa. Asociațiile lor cele mai timpurii au fost conduse fără slujbași oficiali sau chiar o întâlnire de afaceri, deşi ei nu au ținut înregistrări ale întâlnirilor. Ei au considerat că serviciul de închinare este prea important pentru a fi impus printr-o sesiune de afaceri oficiale. În aceeaşi manieră, ei au afirmat că Sfânta Scriptură a oferit o afirmație substanțială a credințelor lor; în consecinţă, ei nu au pus multă valoare pe Mărturisiri de Credinţă ca o formă de exprimare a credințelor.

 

Prima lor încercare la o mărturisire scrisă descoperă valabilitatea afirmaţiei lor cu privire la suficiența Scripturii. Documentul este bine organizat şi la punct. În zece afirmaţii scurte frații din Sandy Creek şi-au exprimat încrederea lor în punctele esenţiale ale doctrinelor harului. El este uşor de înțeles. Cineva îşi poate imagina membrii şi prietenii Asociației folosind documentul ca un ghid de studiu.

 

Articolul 1. Noi credem că există doar un singur şi viu Dumnezeu; Tatăl, Fiul, şi Duhul Sfânt, egal în esenţă, putere şi slavă; şi totuşi că nu există trei Dumnezei ci un singur Dumnezeu.

 

Articolul unu este o scurtă afirmaţie despre identitatea singurală a lui Dumnezeu ca un singur Dumnezeu adevărat şi ca o trinitate divină. Ei îi atribuie putere şi slavă egală lui în trinitate.

 

2. Că Scripturile din Vechiul şi Noul Testament sunt cuvântul lui Dumnezeu, şi singura regulă de credinţă şi practică.

 

Acest articol atribuie inspirație divină autorităţii Sfintei Scripturi în chestiuni de credinţă şi practică.

 

3. Că Adam a căzut din starea sa originală de puritate, şi că păcatul lui este imputată posterității lui; că natura umană este coruptă, şi că omul, din abilitatea şi liberul arbitru, este neputincios în a recâștiga starea în care a fost pus la început.

 

Bisericile Sandy Creek includ o afirmaţie referitoare la puritatea lui Adam în creație şi la depravarea lui în fărădelege. Ei îl identifică, ca şi cap federal în păcat în umanitate. O scurtă afirmaţie despre natura omului depravat este inclusă.

 

4. Noi credem în alegerea din veşnicie, chemare eficientă prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, şi justificarea în ochii săi doar prin imputarea neprihănirii lui Cristos. Şi noi credem că ei care sunt astfel aleși, eficient chemați, şi justificați, vor persevera prin har până la sfârşit, că nici unul dintre ei nu va fi pierdut.

 

Articolul patru este o afirmaţie cuprinzătoare a doctrinei alegerii. Ea leagă alegerea de justificare, chemarea eficientă şi păstrarea veşnică. Legătura acestor concepte elimină orice respect față de o dublă alegere, a celor drepți şi nedrepți.

 

5. Noi credem că va fi o înviere din morți, şi o judecată generală sau universală, şi că fericirea celor drepți şi pedeapsa celor răi vor fi veșnice.

 

Articolul cinci este o afirmaţie concisă a învierii morților. El specifică faptul că deopotrivă cei drepți şi cei nedrepți vor fi înviați din morți. El notează egalizatea duratei fericirii celor drepți şi suferinței celor răi. El nu conține nici o afirmaţie nici vre-o deducție a unei domnii milenare.

 

6. Biserica vizibilă a lui Cristos este o congregație de persoane credincioase, care au obținut părtășia una cu alta, şi s-au dat pe ei înșiși Domnului şi unul altuia; fiind de acord să mențină o disciplină evlavioasă, potrivit cu regulile Evangheliei.

 

Biserica – o împărăție vizibilă a lui Dumnezeu cu oamenii este subiectul Articolului şase. El descrie comunitatea bisericii ca un trup local al celor credincioşi angajați în părtășie. El definește dedicarea lor spirituală şi trupească față de Dumnezeu şi unul față de altul. El afirmă un principiu al disciplinei evlavioase în acord cu instrucțiunea Evangheliei.

 

7. Că Isus Cristos este marele cap al bisericii, şi că guvernarea din aceasta este cu trupul.

 

Acest articol recunoaşte că Cristos este capul Bisericii. El de asemenea declară autoritatea bisericii în auto-guvernare.

 

8. Că botezul şi Cina Domnului sunt decretele Domnului, şi pentru a fi continuate de biserica lui până la a doua lui venire.

 

Articolul opt definește botezul şi cina Domnului ca decrete în biserică. Este interesant că acest articol conține un sentiment identic precum este afirmat în Articolul cincisprezece din Mărturisirea Midland referitoare la continuarea decretelor bisericii până la a doua venire a lui Cristos.

 

9. Că credincioşii adevărați sunt singurii subiecți potriviți pentru botez;, şi că scufundarea este singurul mod.

 

Articolul nouă este o afirmaţie uşor polemică referitoare la botezul credincioşilor. Probabil el este aşa formulat datorită sensibilității Baptiştilor Separați față de practica Puritană a pedo-botezului. Totuşi, văzând că acest document a fost scris la şaizeci de ani după ultimul contact cu Puritanismul al strămoșilor lor şi pentru că ei au făcut o distincție cu privire la botezul ”credincioşilor adevărați„, este mai probabil că ei se protejeau împotriva erorilor găsite în Asociația Kehukee în 1775. Oricare ar fi motivul, articolul este o simplă afirmaţie a principiului botezului credinciosului şi a botezului prin scufundare.

 

10. Că biserica nu are nici un drept să admită la împărtășania de la masa Domnului pe nimeni decât pe membrii bisericii botezați corespunzător.

Acest articol final este o declaraţie a principiului împărtășaniei închise. De asemenea, el specifică legăturile cu botezul corespunzător față de membralitatea în biserică. Aceasta implică faptul că bisericile Sandy Creek au practicat membralitatea închisă. Prin inserarea cuvintelor ”membrii bisericii„ frații Sandy Creek au înlăturat toate îndoielile despre cine au considerat ei că sunt botezați corespunzător. Persoanele botezate corespunzător erau membri din Biserici Baptiste ortodoxe.

 

Principiile de Credinţă Sandy Creek, ca document, este o afirmație rezonabilă a doctrinelor harului. Concizia sa nu permite explicații detaliate. Nici nu face confuzie în mintea cititorului. El este cu adevărat o schiță. În timp ce au refuzat să fie legați de articole de credinţă scrise, cu toate acestea, autorii săi au înțeles că ei vor fi identificați după acest document. Ei au fost atenți să scrie o mărturisire care a identificat doctrina lor dar a lăsat cititorului un anumit grad de libertatea în definirea ei. Ei au recunoscut nevoia lor de un document indicând credințele ținute de ei în comun dar au fost înțelepți să realizeze că o afirmaţie cuprinzătoare ar putea cauza confuzie sau chiar sciziune.

 

Ei nu au căzut în capcana celor care scriu mărturisiri care sunt atât de cuprinzătoare şi detaliate încât dau impresia că ele sunt exhaustive în competență, făcându-le crezuri obligatorii. Astfel de lucrări detaliate, neinspirate, când sunt adoptate oficial, iau înfățișarea de inspirație divină, făcându-le crezuri canonice în mințile semnatarilor lor. Frații Sandy Creek au fost conștienți de astfel de capcane şi nu au avut nici o dorință ca interpretările şi aplicațiile oamenilor să înlăture autoritatea Scripturii. Evident, ei au scris o declarație minimă a credinţei lor pentru a evita ispita de a ridica afirmaţia lor de credinţă la nivelul autorităţii Scripturale. Mărturisirea Principiilor lor de Credinţă a fost intenționată de a identifica, nu de a defini, credințele lor. Astfel, ea este scrisă bine şi este funcțională.

 

Capitolul 15

 

Observaţii comparative

 

Fiecare dintre cele trei Mărturisiri discutate are Sfânta Scriptură ca bază a originii. Totuşi, fiecare dintre ele sugerează influenţa propriilor lor circumstanţe istorice unice. Mărturisirea Midland este unică fiind o compoziție originală în contextul existenţei Mărturisirii de la Londra din 1644. Diferențele evidente dintre cele două documente, în lumina familiarității fraților Midland pe care au avut-o față de Mărturisirea de la Londra, atestă independența lor față de bisericile din Londra.

 

Mărturisirea Kehukee a fost scrisă în contextul reformării. Aceasta arată o încredere minimă față de Mărturisirea Philadelphia. Ea este independentă şi originală în structură şi conținut. Când separarea față de Mărturisirea Philadelphia a fost necesară pentru a elimina erorile care au fost introduse de teologia Arminiană şi susținută de teologia Calvinistă, frații Kehukee s-au depărtat cu bucurie. Unde era teologia comună ei au împrumutat mici fraze. Totuşi, în majoritate, Bisericile Kehukee au optat să folosească stilul şi conceptele lor. În această privință Mărturisirea este un document original.

 

Principiile de Credinţă Sandy Creek sunt influenţate clar de aversiunea istorică a acestor frați față de crezurile religioase neinspirate. Ei au suferit mult pentru a crea un document care să identifice corespunzător crezurile lor dar niciodată nu au putut primi autoritatea Sfintei Scripturi. Documentul lor nu ar putea niciodată să fie confundat cu un crez canonic.

În ciuda diverselor influenţe exercitate în scrierea acestor documente, ele conțin similarități izbitoare. Cea mai evidentă este că toate pot fi interpretate a spune acelaşi lucru. Cu siguranţă, similaritățile există de vreme ce toate cele trei documente pretind o origine singulară în Sfânta Scriptură. Dar multe astfel de documente pretind Scriptura ca origine a lor totuşi nu sunt de acord una cu alta sau cu aceste trei mărturisiri. De aceea, în timp ce dăm crezare valabilității originii comune, de asemenea ne uităm dincolo de originea singulară şi explorăm posibilitatea influenţei comune experiențiale.

 

Mai multele pagini anterioare, care au detaliat succesiunea bisericii, prezintă un argument rezonabil cu privire la plauzibilitatea influenţei comune experiențiale. Acum, vom încerca să găsim dovezi ale unei astfel de influenţe în documente prin compararea conținuturilor lor.

 

Toate cele trei documente împărtășesc trăsătura comună de a evita reafirmații sau chiar reinterpretări ale oricăror dintre cele două Mărturisiri de la Londra. Legătura lor constă în corpul similarităților lor în ciuda faptului că Mărturisirile de la Londra au avut de la puţin la nimic în influenţa lor asupra autorilor, fie prin circumstanţe, după cum a fost cazul cu documentul Sandy Creek, sau prin plan, după cum a fost cazul cu documentele Midland şi Kehukee. Astfel, similaritățile lor sunt înrădăcinate în altă parte, evident în succesiunea providențială. Într-adevăr, similaritățile lor afirmă această chestiune. Fără o linie de succesiune, cum ar fi putut trei astfel de grupuri diferite, separate de geografie şi timp, să aibă astfel de documente similare? Acest punct este în special izbitor când comparăm Mărturisirea Midland cu Principiile Sandy Creek.

 

Probabilitatea perpetuității providențiale este sporită de improbabilitatea ca Separații sau Kehukee să fi avut acces la o copie a Mărturisirii Midland. Se pare că nu există nici o înregistrare a acestui document care să călătorească spre Americani în secolul şaptesprezece într-o formă concisă. Acest fapt pare să întărească potențialul intervenției providențiale. După cum vom încerca să dovedim, cele trei documente par să conțină prezentări unice ale unor concepte teologice care sunt aproape identice. În unele locuri ele conțin fraze aproape identice; care, în schimb sunt unice față de cele trei mărturisiri. Ele toate încep cu o ordine care anterior nu a mai fost folosită în Mărturisirile Baptiste Speciale. Toate trei mărturisiri împărtășesc un stil concis şi comun al limbajului în comparație cu limbajul complicat al Mărturisirilor de la Londra.

 

Mărturisirile Midland şi Sandy Creek, în ansamblu, sunt cele mai similare. Ele sunt amândouă scurte şi concise în structură şi limbaj. De asemenea amândouă folosesc o structură similară ciudată a propoziției. Majoritatea articolelor din amândouă încep cu cuvântul ”că„ lăsând ”noi credem„ a fi dedus de cititor. Aceasta este o structură unică a propoziţiei care nu se găsește nici în Mărturisirile de la Londra, sau în Mărturisirea Philadelphia, sau în ulterioarele Mărturisiri Străvechi. Acest stil pare a fi unica anomalie a Mărturisirii Midland, şi probabil a fost în mod providențial transmisă către Principiile Sandy Creek.

 

Fiecare mărturisire începe cu o afirmaţie despre identitatea şi autoritatea lui Dumnezeu. Documentele Kehukee şi Sandy Creek prezintă afirmaţiile lor ca articole singure. Mărturisirea Midland împarte afirmaţia în două articole.

 

În toate cele trei mărturisiri următorul subiect este o afirmaţie a autorităţii şi a valabilității Sfintei Scripturi. Afirmaţiile Midland şi Kehukee sunt cele mai similare. Amândouă conțin fraze identificând Scriptura ca mintea revelată a lui Dumnezeu. Cuvântul ”minte„ ca în ”mintea revelată a lui Dumnezeu„ este unic. Mărturisirile de la Londra prezintă afirmaţii mai abstracte identificând Scriptura ca expresii ale voinței şi gândurilor lor Dumnezeu.

 

Documentele Midland şi Kehukee amândouă inserează un principiu al eliberării temporale, sau mântuirea în timp, în acest articol. Pentru frații Kehukee aceasta a reprezentat o abatere de la Mărturisirea de la Londra. Mai departe, aceasta sugereză influenţa Midland în scrierea Mărturisirii Kehukee, de vreme ce Mărturisirea Midland a fost prima şi singura mărturisire modernă conținând o afirmaţie specifică despre mântuirea temporală.

 

Apoi în ordinea subiectului este păcatul Adamic. Documentul Kehukee a împărțit acest subiect în două articole. Totuşi, toate cele trei mărturisiri sunt în acord fundamental cu excepţia greșelii făcute de Kehukee referitoare la sfinţenia lui Adam, după cum a fost menționat mai devreme.

 

Ordinea celor trei subiecte anterioare, identitatea lui Dumnezeu, autoritatea Scripturii şi păcatul Adamic este identică în toate cele trei mărturisiri. Pentru Kehukee aceasta a fost o abatere structurală de la Mărturisirea de la Londra. Ca a doua scrisă dintre cele trei mărturisiri, aceasta sugerează influenţa Mărturisirii Midland în scrierea Mărturisirii Kehukee.

Toate cele trei mărturisiri conțin afirmații de legătură subliniind alegerea. Afirmaţia Midland este cea mai generală, legând alegerea doar într-un sens larg cu regenerarea şi păstrarea. Totuşi, restul de mărturisiri sunt foarte specifice în legarea alegerii de chemarea eficientă, justificare şi sfinţire. Toate cele trei documente citează precunoașterea ca bază a alegerii, notând prezența sa înainte ca lumea să fi existat. Ele notează toate suveranitatea lui Dumnezeu şi incapacitatea omului de a influenţa obțiunea lui în alegere. Toate cele trei Mărturisiri sunt lipsite de orice afirmaţie sau implicație a unei duble alegeri a celor drepți şi a celor nedrepți.

 

Fiecare mărturisire descrie justificarea prin Cristos. Kehukee şi Sandy Creek identifică în mod specific faptul că justificarea are lor prin neprihănirea imputată a lui Cristos. Toate sunt lipsite de vre-o referință la credinţa mântuitoare, deşi fiecare conține o formulare care asociază credinţa şi justificarea. Nici una dintre mărturisiri nu atribuie un principiu al credinţei către om înainte ca el să fie justificat.

 

Mărturisirile Midland şi Kehukee conțin fiecare un concept înalt dezvoltat al justificării. Ele amândouă întrec teoriile lui Calvin ale justificării limitate şi descoperă principiul Bibliei al justificării experiențiale. Includerea acestui principiu indentifică principiile justificării experiențiale ca parametrii pentru mântuirea în timp sau providențială a lui Dumnezeu. Aceasta este o doctrină care este absentă în scrierile lui Calvin şi în amândouă dintre Mărturisirile de la Londra.

 

Documentele Midland şi Kehukee conțin articole specifice şi separate referitoare la totala incapacitate a omului de a se elibera pe sine de condiția păcatului. Mai departe, ele includ afirmaţii cu privire la incapacitatea omului de a rezista harului lui Dumnezeu în regenerare. Amândouă, în principiu, resping credința anterioară în Isus Cristos ca un precursor al justificării.

 

Midland şi Sandy Creek includ afirmaţii izbitor de similare referitoare la identitatea lui Cristos. Ele amândouă îl descriu ca şi cap al bisericii.

 

Midland şi Kehukee conțin articole specifice declarând botezul şi evlavia ca cerințe morale pentru toţi cei regenerați. Ele sunt amândouă atente în a separa acest principiu de servicul legii prin orice definiţie a legii. Ei citează credinţa adevărată şi dragostea neprefăcută ca bază a uceniciei. Pentru bisericile Kehukee aceasta a reprezentat o depărtare de orientarea mai rigidă legalistă a Mărturisirii de la Londra. Nici una dintre mărturisiri nu atribuie botezului un rod de evidență confirmatoare a mântuirii. Ei afirmă simplu că este datoria credincioşilor să fie botezați.

 

Toate trei afirmă un principiu al botezului credincioşilor. Toate trei atribuie scufundarea ca mijlocul corespunzător de botezare. Mărturisirile Midland şi Kehukee includ o afirmaţie polemică împotriva stropirii.

 

Ele identifică botezul şi Cina Domnului ca decrete în biserică. Nici una dintre mărturisiri nu ridică pâinea şi vinul din Cina Domnului la statutul de sacrament (taină). Fiecare exprimă o credință într-o împărtășanie închisă.

 

Toate trei mărturisiri conțin afirmaţii referitoare la biserică, ea fiind împărăţia vizibilă a lui Dumnezeu, cu oamenii. Midland şi Sandy Creek sunt cele mai similare. Observând părtășia ca un element important pentru membrii bisericii, ele accentuează conceptul de comunitate a bisericii mai degrabă decât o conducere rigidă intra-bisericească. Ele amândouă conțin formulări similare adresându-se nevoii membrilor bisericii de a se da pe ei înșiși Domnului şi unul altuia.

 

Deşi toate cele trei documente conțin articole identificând principiul învierii generale a celor morți, Kehukee şi Sandy Creek sunt cele mai similare. Amândouă folosesc aceeaşi logică în descrierea fericirii celor drepți şi a pedepsei celor răi.

 

Bibliografie

Armitage, Thomas. A History of the Baptists. New York, NY: Bryan, Taylor.

Aston, Margaret. Lollards and Reformers: Images and Liberty in Late Medieval Religion. London: The Hambledon Press.

Backus, Isaac. A History of New England with Particular Reference to the Denomination of Christians Called Baptists. Newton, MA: Backus Historical Society.

Barrows, C. Edwin. Editor. Diary of John Comer. Philadelphia: American Baptist Publication Society.

Benedict, David. A General History of the Baptist Denomination in America and Other Parts of the World. New York: Lewis Colby & Co.

Boettner, Lorraine. Reformed Doctrine of Predestination. Phillipsburg, NJ: The Presbyterian and Reformed Publishing Co.

Burgess, W. J.. Baptist Faith and Martyrs' Fire. Little Rock, AR: The Baptist Publication Committee.

Cathcart, William. The Ancient British and Irish Churches. Philadelphia: Charles H. Banes. (1894)

Cathcart, William. The Baptists and the American Revolution. Philadelphia: S. A. George & Co.

Cathcart, William. The Baptist Encyclopedia. 2 vols. Philadelphia: Louis H. Everts. (1881)

Christian, John T. A History of the Baptists. 2 vols., Nashville

Cole, Henry. Calvin's Calvinism. London: Wertheim and MacIntosh.

Craig, Elder W. S.. Primitive Baptist History. Kerney, NE: 1925.

Cramp J. N.. Baptist History from the Foundation of the Christian Church to the Close of the Eighteenth Century. Philadelphia: American Baptist Publication Society.

Edwards, Morgan. Materials Toward a History of the Baptists. 2 vols. Eve B. Weeks & Mary B. Warren, Editors, Danielville, GA.: Heritage Papers.

Emry, Sheldon. Paul and Joseph of Arimathea: Missionariest to "The Gentiles". Phoenix, AZ: America's Promise Radio Broadcast, Lord's Covenant Church Inc..

Ernst, James. Roger Williams, New England Firebrand. New York: The Macmillan Co.

Evans, Philip. History of the Connecticut Baptist State Convention. Hartford CT: Press of the Smith Literary Co.

Evans, B.. The Early English Baptist. 2 vols., London: J. Heaton & Son.

Hassell, Sylvester. History of the Church of God. Middletown, NY: Gilbert Beebe's Sons, Publisher.

Holliday, J. M.. The Baptist Heritage. Texarkana, TX: Bogard Press.

Gaustad, Edwin S.. Baptist Piety, The Last Will and Testimony of Obadiah Holmes. Grand Rapids: William Erdmans Publishing Company Gillette, A. D.. Minutes of the Philadelphia Association from 1707 to 1807. Minneapolis, MN: James Publishing Co.

Griffin, Benjamin. History of the Primitive Baptists of Mississippi. Jackson MS: Barksdale and Jones.

Ivimey, Joseph. A History of the English Baptists. 4 vols. London.

Jarrel, W. A.. Baptist Church Perpetuity. Dallas, TX

Lechler, Professor. John Wycliffe and his English Precursors. London: The Religious Tract Society.

Jones, William. The History of the Christian Church. 2 vols., London: William Jones, Paternoster Row.

Little, Lewis Peyton. Imprisoned Preachers and Religious Liberty in Virginia. Lynchburg, VA: J. P. Bell Co., Inc.

Lumpkin, William L. Baptist Confessions of Faith. Valley Forge: Judson Press

Lumpkin, William L. A History of Immersion. Nashville: Broadman Press.

Mason, Roy. The Church that Jesus Built. Tenth Edition

McLoughlin, William G.. New England Dissent 1630-1833. Cambridge, MA: Harvard University Press.

McNeil, John T.. The History and Character of Calvinism. New York: Oxford University Press.

McNeil, John T., Editor. Calvin: Institutes of the ChristianReligion. 2 vols., Philadelphia: The Westminster Press.

Nelson, Wilbur. The Hero of Aquidneck: A Life of Dr. John Clarke. Bloomfield, NJ: Shaefer Enterprises

Orchard, G. W.. A Concise History of Foreign Baptists.... Nashville: Graves, Marks & Co.

Paschal, G. W. History of the North Carolina Baptists. Raleigh N. C.: Edwards and Broughton Co.

Purcloy, George W.. A History of the Sandy Creek Association. New York: Sheldon & Co.

Ray, D. R.. Baptist Succession. (1949) Rosemead, CA: The Kings Press.

Schaff, Philip. History of the Christian Church. 7 vols.

Shakespeare, John H.. Baptist and Congregational Pioneers. London: The Kingsgate Press.

The Confession of Faith Agreed Upon by the Assembly of Divines at Westminster. (1813) Philadelphia, PA: W. W. Woodward.

The First London Confession of Faith. Salisbury, MD: Robert N. Lackey.

Thompson, Elder Gregg. The Primitive Preacher. Greenfield, IN: D. H. Goble Publisher.

Thompson, Elder Wilson. Autobiography of Wilson Thompson. Conley, GA. Old School Hymnal Co., Inc.

Tull, James. Shapers of Baptist Thought. Macon, GA: Mercer University Press.

Veddar, Henry. A Short History of the Baptists. Philadelphia: The Judson Press.

Warburton, John. The Gospel of a Covenant God. Leicester, England: Zoar Publications.

Whitsitt, William H.. A Question in Baptist History: Whether the Anabaptists in England Practiced Immersion before the Year 1641. Louisville, KY: Charles T. Dearing.

 

sus

Abonare gratuita!

Introdu adresa de email:

Delivered by FeedBurner

Foloseste formularul de mai sus pentru a te abona GRATUIT la Publicatia de Apologetica pe email. Mesajele sunt trimise doar cand apare un numar nou al Publicatiei si abonarea este absolut Gratuita!

DE CITIT!!!!

Biblia Online - versiunea Dumitru Cornilescu tocmai a fost actualizată la versiunea 1.0! Sunteţi invitaţi să o vedeţi - şi să o folosiţi! Acum într-o nouă interfaţă, cu motor de căutare propriu şi plan de citire a Bibliei într-un an!

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole la subiectele doctrinare despre:

 
HRISTOLOGIE (doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE (doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE (doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE (doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE (doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE (doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE (doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE (doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE (doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
Cartea de Oaspeţi

Semneaza in Cartea de Oaspeti

Apasă aici pentru a semna sau vizualiza Cartea de Oaspeţi

 Înapoi Înainte
Copyright © 2003-2014 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate