Arhiva Contact Despre noi Link-uri
 Istorie
 

 

 

Arhiva
Contact
Despre noi
Colaboratori

Cuprins Publicaţie
NOSTRA AETATE
Apologetica
Teologie
Site-uri Baptiste
Istorie
Pastorala
Articole
Proiectul Betania
Media
Ştiri Internaţionale
Din Presa Română
Poşta Redacţiei

 

 


Pagina de Istorie

 

Adevăr Istoric

Documente şi date din Istoria Bisericii

de Nicolae Moldoveanu

 

 

13. ÎNVĂŢĂTURI DESPRE SFÂNTA TREIME

 

Multe probleme au frământat viaţa Bisericii în decursul istoriei, dar nici una din ele n-a produs atâta durere şi dezbinare ca discuţia despre problema Sfintei Treimi. Pentru definirea dogmei Sfintei Treimi s-au cheltuit timp şi mult sânge. Cu toate acestea însă nici până în ziua de astăzi nu s-a dat o definiţie mai clară decât cea dată de Sfânta Scriptură. Până astăzi a rămas TAINĂ.

 

Să ascultăm mărturia istoriei şi a diferitelor persoane din scurgerea veacurilor, referitor la acesta problemă:

 

“Învăţătura despre “Treime” a fost introdusă în biserică în sec. al II-lea, iar termenul Trios a fost introdus, din limba greacă, de Teofil episcopul Antiohiei (după anul 1800). În limba latină Trinitas l-a introdus Tertulian. (Eusebiu Popovici, Istoria Bis. Universale, vol. 1, pag. 352).

 

“În preocuparea de a deosebi între Fiul şi Tatăl, primii teologi (Iustin Martirul, Hipolit, Irineu, Tertulian, Origen) au spus că Fiul este mai mic decât Tatăl, având ca bază cuvintele din Ioan 14:28: “Tatăl este mai mare decât Mine” şi adesea îl numesc “Cuvântul”. Cât priveşte explicaţia despre Duhul Sfânt, teologia era şi mai puţin clară şi precisă.” (Istoria Bis. Universale, vol. 1, pag. 131; Farrar, vol. 1, pag. 379, notiţa 14; pag. 86; pag. 381 notiţele 53 şi 55).

 

Origen credea că Fiul nu este aceeaşi persoană cu Tatăl, numindu-L “Creatura Tatălui.” (Eusebiu Popovici, Istoria Bis. Universale, vol. 1, pag. 340).

 

Pr. Ovidiu Musceleanu, cercetând scrierile lui Origen, extrage câteva citate privind Sfânta Treime, pe care le redăm mai jos:

 

“Origen considera pe Duhul Sfânt subordonat şi Tatălui şi Fiului, iar pe Fiul îl considera subordonat Tatălui.” (Origen, pag. 109).

 

“Noi suntem departe de a crede că Fiul ar fi mai puternic decât Tatăl. El îi este inferior, după cum ne-a învăţat El

însuşi, zicând; «Tatăl Meu este mai mare decât Mine.»“ - Ioan 14:28 - (Origen, pag. 87, “Contra lui Celsus”, nr. 1-17).

 

“Tatăl cuprinde tot, îmbrăţişează toate fiinţele, scoţând din propriul Său fond fiinţa ce le-a comunicat, căci El (Fiul) este, Cel ce este inferior Tatălui, Fiul nu cuprinde decât substanţele curat raţionale, căci este al doilea după Tatăl. Mai mic încă Duhul Sfânt, nu întinde acţiunea Sa decât asupra sfinţilor. Astfel că puterea Tatălui este mai mare decât a Fiului şi a Duhului Sfânt; aceea a Fiului este superioară celei a Sfântului Duh, şi aceea a Sfântului Duh celorlalţi sfinţi.” (Origen, pag. 111 -112, Periarhon lib. I, c. 3. n. 5).

 

“Duhul Sfânt este şi în Lege şi în Evanghelie. El este cu Tatăl şi cu Fiul.” (Origen, pag. 110).

 

“Duhul Tatălui e acelaşi ca şi Duhul lui Hristos, acelaşi Duh Sfânt.” (Origen, pag. 111, Comentariu la Romani 7:1).

 

“Dacă se admite că totul a fost făcut prin Cuvânt, trebuie necesarmente a zice, că şi Duhul Sfânt a fost făcut prin El...” (Origen pag. 113, Comentariu la Ioan 2: 6).

 

Cercetând scrierile lui Rufin, pr. Ovidiu Musceleanu notează din afirmaţiile acestuia: “Ori de câte ori am întâlnit în cărţile sale (ale lui Origen) un text asupra Trinităţii, contrar celor ce el definise... mi-am permis a-l omite, ca fiind alterat...” (Origen, viaţa, scrierile şi doctrina lui, Bucureşti, 1896).

 

“Origen consideră că spiritul Domnului Isus a fost creat de Dumnezeu ca şi celelalte spirite.” (Origen, pag. 133).

 

Pr. Ovidiu Musceleanu, redă şi părerile altor scriitori bisericeşti:

“Clement Alexandrinul stabileşte o diferenţă radicală între Tatăl şi Fiul, care constă în aceea că, Tatăl este nenăscut, pe când Fiul este născut. Tatăl singur este nedemonstrabil, pe când Fiul este demonstrabil. Fiul are atributele Tatălui: eternitatea, nemărginirea, atotputernicia şi atotştiinţa. (Origen, pag. 98).

 

Clement Alexandrinul în cartea sa “instrucţiile” spune că “Fiul lui Dumnezeu este fiinţă creată” (Farrar, Viaţa şi opera Sfinţilor Părinţi, vol. 1, pag. 220).

 

Chirii al Ierusalimului în “Catehezele” sale nu aminteşte termenul “de o fiinţă”, ci este asemenea în totul cu Cel care L-a născut. (Chirii al Ierusalimului, Catehezele, vol. 1, pag. 110).

 

Sf. Ioan Gură de Aur scrie: “...Tatăl este cauza Fiului...” (Comentariu la Ep. către Evrei, Omilia II, pag. 60). Tot el, tâlcuind locul din Evrei 7:1-3, zice: “Priveşte pe Fiul fără început nu pentru că nu are pricină sau cauză, căci aceasta este cu neputinţă deoarece are Tată, fiindcă altfel cum poate fi Fiu?” (Comentariu la Evrei, Omil. XII, pag. 178).

 

Tertulian, scrie foarte frumos şi clar despre dumnezeirea Domnului Isus: “...Căci şi Dumnezeu este spirit. Şi precum o rază, când purcede din soare, este o parte din tot, deoarece soarele va rămâne în rază, ca una care s-a născut din el, la fel şi substanţa nu se desparte, ci se întinde, ca şi lumina din lumină născută. Materia creatoare rămâne deapururi întreagă, izvor nesecat, deşi de la ea purced atâtea alte izvoare.” (Apologeticum, cap. XXI, pag. 114 - 115).

 

Flavian, episcopul Antiohiei (începutul sec. al IV-lea) a fost primul care a rostit cuvintele: “Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.” înainte de el se zice: “Slavă Tatălui prin Fiul în Sfântul Duh” sau “Slavă Tatălui în Fiul şi în Sfântul Duh.” Acest fel de a lăuda pe Dumnezeu era aprobat de toţi. (Filostorg, Istoria Bisericii, cart. III, 13, pag. 225).

 

Chiar şi teologii mai moderni susţin: “...Să nu se spună că în Treime avem trei persoane, din care fiecare e infinit perfectă şi totuşi deosebită de cealaltă. Pentru că în fiecare persoană este ceva propriu, prin care una se deosebeşte de cealaltă. Acest ceva “propriu” e raportul persoanei purcezătoare către persoana de la care purcede. De aceea vedem că, chiar şi păgânii, care admiteau pluralitatea zeilor, puneau între ei câte un zeu superior. (Vasile Suciu, Teologia dogmatică specială, vol. 1, pag. 45).

 

DUHUL SFÂNT

 

Discuţii asupra Duhului Sfânt ca persoană şi de aceeaşi substanţă cu Tatăl şi Fiul, au început pe la sfârşitul sec. al IV-lea, pe timpul împăratului Valens. Biserica romană a pus chestiunea în discuţie, dar nu s-a stăruit asupra ei. (Sozomen, Istoria Bisericească, pag. 237 - 238).

 

“Cei 300 de episcopi întruniţi la Niceea (325), n-au stabilit învăţătura despre Duhul Sfânt, mulţumindu-se doar să fixeze în simbol mărturisirea: “credem în Duhul Sfânt”.

 

“În primele secole ale creştinismului şi îndeosebi sec. al IV-lea învăţătura despre Duhul Sfânt era neclară. Unii susţineau că Duhul Sfânt vine numai de la Tatăl, alţii susţineau că vine şi de la Fiul, iar alţii susţineau că Duhul Sfânt este slujitorul Acestora. Pentru curmarea neînţelegerilor, împăratul Teodosie cel Mare a dat un edict la Tesalonic (23 feb. 380), exprimându-şi dorinţa ca toţi supuşii imperiului să adere la credinţa egalei divinităţi a Tatălui, a Fiului şi a Sfântului Duh. Cu această ocazie a convocat un sinod ecumenic la Constantinopole în anul 381. (Istoria Bis. Universale, vol. 1, pag. 221).

 

“Dogma Treimii s-a dezvoltat şi s-a formulat mai precis la sinodul al II-lea ecumenic. Aici s-a definitivat învăţătura despre un Dumnezeu în trei ipostaze egale: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh.” (Eusebiu Popovici, Istoria Bis. Universale, vol. 2, pag. 158; vol. 1, pag. 222).

 

Ipostază, provine de la grecescul Ipostas care înseamnă: “stare”, “aspect”, “Înfăţişare”, “chip”. Comma Ioanneum -1 Ioan 5:7 - 8

 

“De aproape 400 de ani încoace se discută, cu multă ardoare, chestiunea, dacă cuvintele de la 1 Ioan 5:7: «Căci trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul şi Duhul Sfânt şi aceşti trei una sunt», dacă aparţin sau nu epistolei. Luther a fost cel dintâi care le-a eliminat din textul său. Cearta, dacă acest loc aparţine epistolei sau nu, se numeşte cearta pentru “Comma Ioanneum”. Numărul scrierilor pro şi contra a devenit deosebit de mare...”

 

“În cei mai vechi şi mai buni codici greceşti, precum sunt codicii 01, 02, 03 şi tot aşa în alţii 193 de codici, precum şi în mai mult de 60 de dicţionare greceşti lipsesc cuvintele de mai sus. Ele lipsesc şi în traducerile vechi copte, etiopiene şi armene, cu excepţia unui codice armean, mai tânăr de sec. al XII-lea, în care se află. În traducerea slavonă aceste două versete au intrat abia în sec. al XVII-lea (pe margine). Şi nici dintre sfinţii părinţi orientali nimeni nu aminteşte despre aceste cuvinte. Faptul acesta este cu atât mai bătător la ochi, cu cât este ştiut că în orient s-au dat cele mai grele lupte pentru dogma Sfintei Treimi, în consecinţă noi am fi fost în drept, ca să aşteptăm, ca cel puţin unii din ei să se refere la cuvintele de mai sus, pentru a documenta adevărul dogmei trinitare.”

 

“Cei mai vechi martori pentru existenţa acestor versete par a fi occidentalii Tertulian şi Ciprian. Însă nici ei nu dau ceva precis referitor la acest loc. Mărturiile lor sunt mai mult comentarii la versetul 7 din capitolul 5 şi nu însuşi textul. Nici chiar Augustin în scrierile lui în apărarea dogmei trinităţii nu aminteşte acest loc...”

 

“Comma Ioanneum” a fost introdusă în textul epistolei mai întâi în Spania (385). De aici s-a lăţit în toate celelalte provincii creştine, pentru a combate credinţa ariană împotriva Treimii.” (V. Gheorghiu, Introducere în Noul Testament, pag. 695).

 

Asupra acestei probleme citeşte HRISTOS - DRAGOSTEA, Meditaţii duhovniceşti la întâia epistolă sobornicească a lui Ioan, de Nicolae Moldoveanu.

horizontal rule

sus

Ce este nou?

 

Mapamond Creştin Baptist - ştiri de interes pentru creştinătatea română.

 

Biblia Online - versiunea Dumitru Cornilescu tocmai a fost actualizată la versiunea 1.0! Sunteţi invitaţi să o vedeţi - şi să o folosiţi! Acum într-o nouă interfaţă, cu motor de căutare propriu şi plan de citire a Bibliei într-un an!

 

Grup de Discuţii Apologetică - te poţi abona şi scrie mesaje care să fie dezbătute, discutate în acest grup de către membrii săi.

 

Forum - actualizat şi diversificat, securitate crescută, caracteristici de ultima ora

 

CHAT Creştin! - aici intri dacă vrei să discuţi cu prietenii sau să îţi faci prieteni noi. Teme diverse.

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole la subiectele doctrinare despre:

 
HRISTOLOGIE (doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE (doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE (doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE (doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE (doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE (doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE (doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE (doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE (doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
Newsletter gratuit!

Apasă aici dacă doreşti să primeşti lunar pe email notificări despre apariţia următorului număr al Publicaţiei de Apologetică

 

Cartea de Oaspeţi

Semneaza in Cartea de Oaspeti

Apasă aici pentru a semna sau vizualiza Cartea de Oaspeţi

 Înapoi Înainte 
Copyright © 2003-2006 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate