Arhiva Contact Despre noi Link-uri
 NOSTRA AETATE
 

 

 

Arhiva
Contact
Despre noi

Cuprins Publicaţie
NOSTRA AETATE
Apologetică
Teologie
Discuţii Forum
Istorie
Pastorală
Cartea Creştină
Eseuri Creştine
Umor
Proiectul Betania
Pagina Femeii
Mass-Media
Ştiri
Lectură Creştină
Poşta Redacţiei

 

 


Nostra Aetate

În Zilele Noastre

 

Iacov 5

de Caius Obeada

 

 

Octavian C. Obeada, Presedintele Misiunii Vox Dei

Când studiezi exegeza Biblică o să înveţi (sau ai învăţat) că diferite cărţi ale Bibliei au fost scrise la nişte oameni specifici, într-o cultură specifică, care trăiau sub nişte condiţii specifice, care au citit un mesaj specific, într-o perioadă specifică în istorie. Ca noi, cei din secolul 21, să putem înţelege acest mesaj, trebuie să ne punem în condiţii specifice ale timpului când au fost scrise ca să putem înţelege mesajul transmis. Din păcate, necunoştinţa multora aduce o interpretare alegorică care li se pare lor, în contextul locului, culturii şi a timpului în care trăiesc în prezent. Ai grijă să nu faci această greşeală.

 

Am să-ţi scriu exegeza textului, sperând să găseşti nişte lucruri interesante care să te zidească pe tine şi pe studenţii tăi.

„Este vreunul printre voi bolnav?”

a. În primul rând trebuie să fii atent la cine se referă Iacov. Iacov face referinţă la un frate bolnav, deci nu e vorba de orişice bolnav din popor (vecinul sau prietenul care nu este mântuit), care ar avea nevoie de o vizită. Iacov de mai multe ori foloseşte expresia „FRAŢILOR”, versetul 7, 9, 10, 12.

 

b. Cuvântul bolnav, folosit în acest este ASTHENEO, care înseamnă slab, bolnav, fără putere, îmbolnăvit, în suferinţă. ASTHENES este o expresie opusă cuvântului STHENOS, care înseamnă plin de vigoare, puternic. Înţelegerea acestui cuvânt grecesc ne dă imaginea unei persoane fără vigoare, fără putere din cauza bolii. Această persoană este foarte bolnavă încât nu are putere de a se ridica, fiind forţată să rămână culcată la pat. Această expresie (ASTHENEO) mai este folosita încă o data în Biblie în Evrei 12:3, unde găseşti traducerea românească: să cădeţi de oboseală.

 

c. De unde ştim că se referă la o persoană cu o situaţie gravă, o boală serioasă? De unde ştim că nu se referă la cineva care este răcit şi are nevoie de rugăciune, sau are o febră, rupere de muşchi, etc.? Ceea ce ne ajută să înţelegem gravitatea acestui bolnav este cuvântul MÂNTUIT din versetul 15, împreună cu expresia: şi Domnul îl va însănătoşi, care într-o traducere mai corectă ar fi: şi Domnul îl va ridica. Cuvântul mântuit care este folosit în versetul 15 este SOZO, care înseamnă: să îl facă întreg, însănătoşească, să fie în siguranţă, de a salva de la un pericol sau o distrugere... de a salva pe cineva de la o suferinţă, pe cineva cu o boală infecţioasă, de a proteja pe cineva de pericolul distrugerii. Expresia „Domnul îl va însănătoşi”, care în traducere cuvânt cu cuvânt este scris; „si Domnul îl va ridica”, este o expresie care denotă că cineva este într-o poziţie de stat jos, întins pe pat, sau pe jos. Combinaţia acestor expresii (cuvinte) denotă că este vorba de cineva care este bolnav şi este într-un stadiu avansat, chiar de moarte, care nu are puterea de a se ridica.

 „Sa cheme pe presbiterii Bisericii”

De la început se pot vedea 2 lucruri în această expresie:

a. bolnavul trebuie să cheme ajutor

 

b. ajutorul trebuie să vină numai din partea presbiterilor bisericii.

Iacov foloseşte cuvântul grecesc PROSKALEOMAI - să cheme. Această expresie denotă o invitaţie personală. Această expresie este formată din compoziţia a două cuvinte PROS şi KALEO. PROS înseamnă să faci un avans, cu referinţă la, iar KALEO înseamnă să inviţi, sau să chemi pe nume. Prin această expresie înţelegem că bolnavul trebuie să invite personal pe cei care sunt cunoscuţi ca bătrâni ai bisericii, în funcţia de presbiterii ai Bisericii.

 

De asemenea, trebuie să fii atent la ce spune textul, şi anume:

 

  1. Textul nu spune să chemi pe diaconii Bisericii, ci pe presbiteri. Diaconii nu pot să înlocuiască pe presbiterii în această situaţie pe care o găsim în acest pasaj Biblic.

 

  1. Presbiter, nu face referinţă la bătrânii Bisericii în general, ci la cei ordinaţi ca presbiteri ai bisericii. Calificarea unui presbiter o găseşti în 1 Timotei 3:1-7, Tit 1:5-7.

 

  1. Textul foloseşte pluralul la presbiterii, ceea ce denota o pluralitate. Deci nu este vorba de o vizită de-a unui presbiter, şi un alt frate mai bătrân. Iacov face clar că este vorba de un caz mai grav în care se necesită vizita mai multor presbiterii din Biserică. Ca o notă personală, trebuie ştiut că în Noul Testament nu găseşti nici un text care să denote un presbiter per biserică. O să găseşti numai pluralitate când e vorba de presbiteri într-o biserică.

 

  1. Prin lista de calificare a unui presbiter vei găsi că o persoană nu poate sa fie presbiter, care este nou sau tânăr în credinţă. Ceea ce denotă că un pastor tânăr nu este calificat ca presbiter, cu toate că un pastor este unul dintre presbiterii Bisericii. Pastorul, în concepţia Nou Testamentală, nu este peste presbiterii, ci este unul dintre presbiteri cu dar spiritual şi chemarea de a fi pastor. La acest subiect sunt mai multe de explicat în a înţelege relaţia pastor presbiter. Ceea ce spune textul este că e nevoie de un grup de cel puţin doi presbiterii plini de credinţă să se poată duce în faţa Domnului să prezinte acest bolnav, şi situaţia lui. Deci nu un tânăr, un pastor fără experienţă, de unul singur.

„sa se roage pentru el”

Traducerea cuvânt cu cuvânt a acestei expresie din greacă este următoarea: să se roage peste el. Ceea ce denotă că bătrânii trebuie să se roage lângă bolnav în apropierea locului unde se află întins. După aceea trebuie să îl ungă cu untdelemn. Traducerea cuvântului în limba română a UNGE, în limba greacă are şi alte înţelesuri, cum ar fi a miruii, a sfinţii, a face. De exemplu, punerea mâinilor, este o altă formă de a miruii sau sfinţii pe cineva. Ce este interesant în acest verset este faptul că Iacov face o precizare exactă a modului de sfinţire, prin ulei. Trebuie de văzut intervenţia Duhului Sfânt şi precizia pe care o indică lui Iacov în scriere. Dacă în alte ocazii s-au folosit mâinile, în acesta situaţie Duhul Sfânt precizează uleiul.

 „unge cu untdelemn în Numele Domnului”

Ungerea reprezintă mai mult un simbolul, decât ceea ce se face prin atingerea fizică de bolnav. Untdelemnul de asemenea este un simbol, dar este un lucru fizic. Ungere dă implicaţia unei uniuni cu ceva, sau cineva. În cazul nostru, a presbiterilor cu bolnavul, a Lui Dumnezeu cu persoana bolnavă, bătrânii fiind numai un canal de binecuvântare. Uleiul simbolizează unitatea, uniunea, sfinţirea prin ungere. În greacă sunt doua cuvinte pentru ungere:

 

 CHRIO – care dă o semnificaţie de o ungere cu semnificaţie spirituală, sacră.

 

 ALIPHO – dă o semnificaţie de o ungere cu ulei ca medicament, sau o uzanţă generală.

 

În acest verset este folosit cuvântul ALIPHO, care dă indicaţia unei folosiri ca medicament, dar mai presus de toate în contextul versetului şi a scrierii lui Iacov, dă implicaţia unui simbol de uniune.

 

De ce untdelemn? În limba greacă, untdelemn, face referinţă la ulei de măsline, deci nu la o unsoare, untura, etc. Cuvântul grecesc folosit este ELAION, care înseamnă măsline, un pom de măslin, sau olive. În tradiţia şi practica evreiască, se folosea ulei de măsline pentru ungerea bolnavilor, sau a răniţilor. La anumite festivităţi se folosea uleiul ca să se ungă capetele. Ungerea cu ulei se face de asemenea prin Legea lui Moise când erau recunoscute cele trei oficii, şi anume, de împărat, prooroc, şi marele preot. Inaugurarea acestor oficii era făcuta prin ungerea cu ulei.

 

Mai mulţi teologi sunt de acord cu noţiunea că ungerea cu ulei din Iacov avea un sens simbolic, mai mult decât unul de vindecare, sau ca medicament, care era uzanţa timpului. Unii au făcut sugestia că ungerea cu ulei era o practică de cosmetică a timpului. Citind pasajele Biblice din Rut 3:3; 2 Samuel 12:20; 14:2, Daniel 12:2,3; Mica 6:15,17, vedem că era o suspendare a acestei uzanţe în perioada de boală sau post. Deci uleiul era folosit zilnic, ca o unsoare pe piele.

 

Încercând să răspundem la întrebarea de ce ulei, nu putem să scăpăm din vedere faptul că uleiul este o reprezentare a Duhului Sfânt în Noul Testament. Se poate cita următoarele pasaje: Luca 4:18; Fapte 10:38; Evrei 1:9; 1 Ioan 2:20.

 

Expresia în NUMELE, este plină de semnificaţie:

a. ungerea se face în Numele Domnului

 

b. face referinţă la puterea şi autoritatea lui Dumnezeu

 

c. face referinţă la faptul că acest nume este bine cunoscut, şi se ştie ce reprezintă. Cuvântul nume în greaca, derivă de la GINOSKO, care înseamnă sa vină, să cunoască, sau să aibe cunoştinţă de ceva.

Expresia DOMNULUI, de asemenea, este plină de semnificaţie. Cuvântul grecesc este KURIOS care dă semnificaţia:

a. Acela de care o persoană aparţine, în care Dumnezeu are puterea deciderii peste el.

 

b. Posesorul şi cel care face uzanţa de ceva (proprietar).

 

c. Cineva care are control peste altcineva.

 

d. Suveran, prinţ, sef.

 

e. Un titlu de onoare, dând intenţia de reverenţă şi respect.

 

f. Un titlu pentru Dumnezeu, Mesia.

CONCLUZIE

 

Acest act de ungere cu ulei este un act simbolic la cerinţa specifică a unui bolnav din biserică, un frate în Domnul, născut din nou. În baza acestei cerinţe, presbiterii Bisericii, şi nu diaconii sau comitetul, fac o vizită specială pentru rugăciune şi ungere cu ulei de măsline. Ungerea cu ulei are semnificaţia binecuvântării lui Dumnezeu peste bolnav la cerinţa şi stăruinţa în rugăciune a presbiterilor. Uleiul are un sens oficial în care bolnavul este predat în mâna Domnului. Uleiul nu are o semnificaţie de vindecare, ci doar de prezenţa oficiala a presbiterilor în numele Domnului. De unde ştim asta? Prin faptul că KURIOS decide dacă o persoană va fi vindecată sau nu, ş nu uleiul sau actul în sine.

 

Se mai face în zilele noastre acest act? DA şi NU. Bisericile Baptiste sunt împărţite în această practică. În primul rând unele Biserici nici nu au presbiteri, pluralul. Au un pastor–presbiter, dar nu o pluralitate, ceea ce îi descalifică să facă această practică. Pentru că Iacov scrie epistola celor 12 seminţii, unii teologi susţin că nu este o practică pentru neamuri ci numai pentru evrei, fiind o epistolă adresată evreilor. Unele Biserici folosesc această practică, dar nu urmăresc detaliile pe care Iacov le descrie, astfel că cineva răcit sau cu un picior rupt cere să fie uns, cu toate că prescripţia acestei practici este numai pentru cazuri serioase, pe pat de moarte. Dacă nu se poate practica această practică aşa cum Iacov ne prescrie sub influenţa şi inspiraţia Duhului Sfânt, ar trebuii să nu încercăm să o alterăm. Nimic nu ne împiedică să ne rugăm pentru bolnavi. Ceea ce ne împiedică este uzanţa ungerii cu ulei, dacă nu se poate respecta uzanţa Biblică descrisă de Iacov.

 

Coram Deo!

sus

horizontal rule

Nu ezita! Accesează pagina de CONTACT şi trimite-ne un email!

Întrebările care sunt adresate despre oricare dintre subiectele din această Publicaţie vor primi răspunsul la pagina de POŞTA REDACŢIEI.

Aşteptăm mesajele dumneavoastră la adresa Misiunii!

horizontal rule

Ce este nou?

CHAT Creştin!

 

FORUM

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole la subiectele doctrinare despre:

 
HRISTOLOGIE (doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE (doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE (doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE (doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE (doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE (doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE (doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE (doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE (doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
Newsletter gratuit!

Apasă aici dacă doreşti să primeşti lunar pe email notificări despre apariţia următorului număr al Publicaţiei de Apologetică

 

Cartea de Oaspeţi

Semneaza in Cartea de Oaspeti

Apasă aici pentru a semna sau vizualiza Cartea de Oaspeţi

 Înainte

Copyright © 2003 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate